Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 708 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

           На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Искане с Вх.№ ОИ-10-80/07.06.21г., и извлечение от протокол №21/20.09.2021г. на КОС,  Общинският съвет реши:

           1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.“ с продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, незастроен терен, представляващ УПИ II-370, с площ от 896 кв.м., отреден за жилищно застрояване в кв. 15 по застроителен и регулационен план на село Просена, ЕКАТТЕ 58637, Община Русе, предмет на Акт №4774/24.10.2006 г. за частна общинска собственост, вписан под №144, том 47, вх. рег. №16238/21.11.2006 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на  5 850,00 (пет хиляди осемстотин и петдесет лева), без дължими данъци и такси.

           2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, незастроен терен, представляващ УПИ II-370, с площ от 896 кв.м., отреден за жилищно застрояване в кв. 15 по застроителен и регулационен план на село Просена, ЕКАТТЕ 58637, Община Русе, предмет на Акт №4774/24.10.2006 г. за частна общинска собственост, вписан под №144, том 47, вх. рег. №16238/21.11.2006 г. в Служба по вписванията – град Русе към Агенция по вписванията, с начална тръжна продажна цена в размер на 5 850,00 (пет хиляди осемстотин и петдесет лева), без дължими данъци и такси.

          Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилият участник – купувач

          30% от приходите от реализираната продажба да се да се използват за финансиране на дейности, посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  на територията на село Просена, Община Русе.   

          Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)