Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 708 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 6, чл. 219, ал. 2 и чл. 226 от ТЗ, чл. 221, т. 4 от ТЗ и чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 13, т. 4 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Русе реши:
I. Упълномощава и възлага на представителите на Общински транспорт Русе 1 ЕАД в общото събрание на акционерите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД, на предстоящото заседание на общото събрание на акционерите на дружеството да гласуват „За“ по следните въпроси:
1. Освобождаване от длъжност на Светлин Веселинов Абаджиев като член на съвета на директорите, считано от 10.01.2018 г.
2. Избор на нов член на съвета на директорите.
II. Възлага на представителите на Община Русе в общото събрание на акционерите на „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ“ АД, на предстоящото заседание на общото събрание на акционерите на дружеството да гласуват „за“
1. Освобождаване от длъжност на Светлин Веселинов Абаджиев – член на съвета на директорите, считано от 10.01.2018 г.
2. Предложат и гласуват за член на съвета на директорите на дружеството Александър Георгиев Георгиев.
III. Освобождава от длъжност Светлин Веселинов Абаджиев като член на съвета на директорите, считано от 10.01.2018 г. и избира Александър Георгиев Георгиев за член на Съвета на директорите на „Общински транспорт Русе 1“ ЕАД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)