Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 708 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол №15/27.06.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г., като включва следните общински недвижими имоти:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.150.189 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 590 кв. м., с административен адрес: гр. Русе, местност „Караманлийка”, предмет на Акт за частна общинска собственост №6981/10.06.2013 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 590,00 лева;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.150.624 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 863 кв. м., с административен адрес: гр. Русе, местност „Караманлийка”, предмет на Акт за частна общинска собственост №6978/04.06.2013 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 860,00 лева.
1.3. Поземлен имот с идентификатор 63427.150.597 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 523 кв. м., с административен адрес: гр. Русе, местност „Караманлийка”, предмет на Акт за частна общинска собственост №6995/25.06.2013 г., с прогнозен приход от продажбата му в размер на 530,00 лева.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на следните недвижими имоти:
2.1. Поземлен имот с идентификатор 63427.150.189 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 590 кв. м., с административен адрес: гр. Русе, местност „Караманлийка”, предмет на Акт за частна общинска собственост №6981/10.06.2013 г., с начална тръжна цена в размер на 590.00 лeва, без включен ДДС;
2.2. Поземлен имот с идентификатор 63427.150.624 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 863 кв. м., с административен адрес: гр. Русе, местност „Караманлийка”, предмет на Акт за частна общинска собственост №6978/04.06.2013 г., с начална тръжна цена в размер на 860,00 лева, без включен ДДС;
2.3 Поземлен имот с идентификатор 63427.150.597 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 523 кв. м., с административен адрес: гр. Русе, местност „Караманлийка”, предмет на Акт за частна общинска собственост №6995/25.06.2013 г., с начална тръжна цена в размер на 530,00 лева, без включен ДДС.
3. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)