Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 708

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол №106 от 16.10.2009 г. на Комисията по общинска собственост, Решение №1141 от 24.11.2006 г. на ОбС-Русе и заявление вх. №ОС 07/10 от 16.06.2009 г. на Оксана Ахмедова Петрова и Пламен Тодоров Петров, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за учредяване право на строеж на Оксана Ахмедова Петрова и Пламен Тодоров Петров за едноетажна, без сутерен пристройка със застроена площ от 74,25 кв. м. на съществуващ автодиагностичен пункт, намиращ се в град Русе, ЖК „Дружба-1”, ул. „Гео Милев”, построен с отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляваща УПИ І-2417 за обществено обслужване от кв. 851 по сега деистващия регулационен план на ЖК „Дружба-1”, град Русе, а по кадастрална карта и кадастралните регистри Поземлен имот с идентификатор 63427.4.2965, на цена 9 020,00 лева, без включени данъци и такси.
2.Дължимите данъци и такси да се определят, след влизане в сила решението на Общинския съвет и са за сметка на Оксана Ахмедова Петрова и Пламен Тодоров Петров.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристройка на съществуващия автодиагностичен пункт.