Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 709 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-01-14/30.09.2021 г. и извлечение от Протокол №22/13.10.2021 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г. за продажба на общински поземлен имот – земя, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-1694 в кв. 70 по регулационния план на гр. Мартен, Община Русе, с площ от 817 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес гр. Мартен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №65, предмет на АЧОС №4586/13.03.2006 г., вписан под №111, том VII, Н.Д. 1719, вх.рег.№3000 от 16.03.2006 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 16 235,00 лева, без включени дължими данъци и такси.

 2. Дава съгласие за продажба на общински поземлен имот – земя, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-1694 в кв. 70 по регулационния план на гр. Мартен, Община Русе, с площ от 817 кв.м., отреден за жилищно застрояване, с адрес гр. Мартен, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №65, предмет на АЧОС №4586/13.03.2006 г., вписан под №111, том VII, Н.Д. 1719, вх.рег.№3000 от 16.03.2006 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на Галин Тодоров Григоров и Гергана Тодорова Григорова на цена от 16 235,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувачите.

30% от постъпленията от учредяване на правото на строеж да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)