Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 709 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №1 на ОбС – Русе за общинската собственост и протокол №15 от 27.06.2013 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г., като включва земя – частна общинска собственост, представляваща Поземлен имот с идентификатор 63427.4.2990 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе с площ от 487,00 кв. м., а съгласно действащия регулационен план на ЖК „Дружба-1 на град Русе, представляваща УПИ ХІІ-2990 в квартал 851, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под №6997 от 25.06.2013 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел “Общинска собственост” към дирекция „Икономика и управление на собствеността” при Община Русе, вписан под №176, том 23, н. д. 458/8, вх. №9918 от 05.07.2013 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 32 000,00 лева.
2.Дава съгласие за извършване на продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща Поземлен имот с идентификатор 63427.4.2990 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе с площ от 487,00 кв. м., а съгласно действащия регулационен план на ЖК „Дружба-1 на град Русе, представляваща УПИ ХІІ-2990 в квартал 851, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под №6997 от 25.06.2013 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел “Общинска собственост” към дирекция „Икономика и управление на собствеността” при Община Русе, вписан под №176, том 23, н. д. 458/8, вх. №9918 от 05.07.2013 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, на „Търговска база” ЕООД, представлявано от Камен Иванов Йосифов – управител на цена 32 000,00 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.
Дължимите данъци и такси по сделката са за сметка на купувача на земята – „Търговска база” ЕООД, представлявано от Камен Иванов Йосифов – управител.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински Съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)