Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 709

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост, Общински съвет реши:

1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Национален осигурителен институт, Районно управление „Социално осигуряване” – Русе, за нуждите на отдел „Пенсии”, част от първи етаж на седеметажна административна сграда в град Русе, ул. „Ангел Кънчев” № 1, представляваща обект с идентификатор 63427.2.5669.1.1 с площ от 104 кв.м., заедно със 7.25 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж, предмет на АПОбС № 601 от 26.08.1996 г. (вписан под № 54, том ХХVІІІ, н.д. 6034 от 02.09. на Съдия по вписванията), за срок до отпадане на необходимостта от имота, но не повече от три години.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за учредяване безвъзмездно право на управление и сключи договор.