Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 71 от 16.02.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 71
Прието с Протокол № 6/16.02.2012 г.

На основание чл. 59, ал. 1 и чл. 61, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.1, раздел Б/ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАРТНЬОРА, т.1.3 от подписано партньорско споразумение №СИС1-54/08.12.2011г. между Община Русе и Агенция за социално подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Споразумение за безвъзмездна подкрепа и сътрудничество (приложение 1) между Община Русе и Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум” за реализиране на проект „И аз имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Бюджетна линия BG051РO001-5.2.11 – „Приеми ме”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОДКРЕПА И СЪТРУДНИЧЕСТВО

между Община Русе и Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум” относно реализиране на проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”

Днес,………2012 г.

Община Русе, ЕИК/Булстат 000530632, седалище гр.Русе, с адрес на управление гр.Русе, пл. „Свобода” № 6, представлявано от Пламен Пасев Стоилов, в качеството на Кмет на Община Русе
и
Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум”, с адрес на управление: гр. Русе, ул. Борисова 27 А, БУЛСТАТ 117622997, наричано за краткост: СНЦ „Еквилибриум”, представлявано от Дейвид Минфърд Бисет – председател на Управителния съвет, с лиценз от ДАЗД № 0393 от 06/03/2009г. за предоставяне на социални услуги за деца с обхват: Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата, Център за настаняване от семеен тип и Приемна грижа, регистрирано за предоставяне на същите услуги съответно с №4136, №4137, №4138, №4139 от 02.04.2008 г. към Агенцията за социално подпомагане
Се споразумяха за следното:
Преамбюл
Това Споразумение за сътрудничество се сключва за изпълнение на проект «И аз имам семейство», финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”. Проектният документ с разписаните дейности е неразделна част от това Споразумение.
Споразумението се сключва в съответствие с на чл. 59, ал.1 и съгласно чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Зачитането на демократичните принципи и правата на детето, така както са изложени в Конвенцията на ООН по правата на детето съставлява основата на това споразумение при равнопоставеност по отношение на целите.

Член 1. Продължителност и обхват на сътрудничеството
Настоящото Споразумение се сключва за срока и в рамките на изпълнение на проект «И аз имам семейство», по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051PO001-5.2.11 (включително неговото възможно удължаване и периода на отчитане). То е разработено на базата на подписано партньорско споразумение между кмета на община Русе и Агенция са социално подпомагане на 8.12.2011 г.
Проектът ще се изпълнява в община Русе.

Член 2. Цели на сътрудничеството
1. Регламентиране на професионалните взаимоотношения между страните по отношение на
съвместните действия за подготовка, стартиране и развитие на услугата, предмет на споразумението;
2. Осигуряване на съдействие при осъществяване на дейностите по проекта и предоставяне на услугата на всички нива- местно, регионално и национално;
3. Осигуряване устойчивост на постигнатите резултати;
Дейностите по проекта се извършват в съответствие с българското и международното законодателство в областта на правата на детето, както и със стратегическата цел на ОПРЧР за подобряване качеството на живот на хората в България, приоритетно направление 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, област на интервенция 5.2: „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици” с фокус върху децата с оглед насърчаване на равните възможности и разширяването на многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в общността.

Член 3. Принципи на сътрудничество между страните по Споразумението
1. Страните по Споразумението са запознати детайлно с проект « И аз имам семейство» и разбират каква е тяхната роля и какви ангажименти поемат по неговото изпълнение.
2. Страните по Споразумението се съгласяват да осигурят прозрачност на действията си, като се консултират редовно и предоставят необходимата информация помежду си във връзка с осъществените съвместни действия за постигане целта на Споразумението.
3. Настоящото Споразумение поражда правата си считано от датата на влизане в сила на Решение на Общински съвет Русе, взето на основание чл.59 и чл.61 от ЗМСМА

Член 4. Задължения на община Русе
1. Отговаря за управлението и изпълнението на Проекта на общинско ниво.
2. Създава екип на общинско ниво за администриране на проекта – администратор и счетоводител. Администраторът отговаря за всички дейности по реализирането на Проекта в общината. Счетоводителят изпълнява цялостната финансово-счетоводна дейност, в съответствие с нормативните актове.
3. Съвместно с СНЦ „Еквилибриум” сформира комисия за подбор на кандидатите за екип по приемна грижа (ЕПГ) на общинско ниво, в която включва участието на представители на териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане.
4. Кметът на общината назначава екипа по приемна грижа и утвърждава длъжностните им характеристики.
5. Осигурява присъствие на членовете на ЕПГ във въвеждащо и надграждащо обучение, организирани от АСП.
6. Съвместно с СНЦ „Еквилибриум” предоставя услугата „Приемна грижа” (доброволна, професионална и заместваща) във всичките й етапи в съответствие с Дейност 3 и Дейност 6 от Проектния документ – „предоставяне на социалната услуга „приемна грижа”; провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства, създаване на групи за взаимопомощ.
7. Носи отговорност за създаване и поддържане на регистър на кандидатите за приемни родители и регистър, в който вписва всяко настанено дете в приемно семейство, съобразен с изискванията на Закона за защита на лични данни.
8. Издава заповед за утвърждаване или отхвърляне на кандидатите за приемни родители. Екземпляри от издадената заповед се предоставят на екипа по приемна грижа, на дирекция „Социално подпомагане“- Русе за вписването в регистъра на утвърдените приемни семейства, който се води в дирекция „Социално подпомагане“. Копие на заповедта се изпраща и до РДСП за включването на кандидатите за приемни родители в дневника на утвърдените/отхвърлени приемни родители.
9. Кметът или упълномощено от него лице сключва трудов договор с професионалния приемен родител.
10. Извършва плащанията, предназначени за трудовите възнаграждения на професионалните приемни родители, които са определени в процент от минималната работна заплата за страната, съобразно броя на децата (при промяна в размера на минималната работна заплата, определена за страната, трудовите възнаграждения на професионалните приемни родители се привеждат в съответствие), в съответствие с параметрите на проекта.
11. Извършва плащанията, предназначени за месечна издръжка на децата, настанени в доброволни и професионални приемни семейства, съобразно възрастта (при промяна в размера на определения с Постановление на Министерския съвет гарантиран минимален доход (ГМД), месечният бюджет за издръжка се привежда в съответствие с определения нов размер), в съответствие с параметрите на проекта.
12. Осигурява компютри за работните места в КСУДС – Русе на двамата социални работници от ЕПГ, а в последствие и за нови членове на ЕПГ.

Член 5. Задължения на СНЦ „Еквилибриум”
1. Съвместно с община Русе участва в комисия за подбор на кандидатите за екипа по приемна грижа (ЕПГ) на общинско ниво, в която включва участието на представители на териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане.
2. При необходимост Комисията по т.1 извършва подбор на нови членове на ЕПГ, при следния алгоритъм :
Двамата социални работници от ЕПГ трябва да работят най-малко с 4 (четири) приемни семейства, които са преминали всички дейности от проучване до утвърждаване и в тях има настанени деца.
При отчитане на 12 (дванадесет) приемни семейства, преминали всички дейности от проучване до утвърждаване и в тях има настанени деца, в ЕПГ може да бъде назначен трети член.
При отчитане на 40 (четиридесет) приемни семейства, преминали всички дейности от проучване до утвърждаване и в тях има настанени деца, в ЕПГ може да бъде назначен четвърти член .
3. Подпомага ЕПГ с натрупания опит от управлението на социалната услуга „приемна грижа”.
4. Чрез ЕПГ подпомага процеса на деинституционализация и развитието на приемната грижа на местно ниво.
5. Съвместно с община Русе, чрез ЕПГ, предоставя безвъзмездно услугата „Приемна грижа” (доброволна, професионална и заместваща) във всичките й етапи, както следва:
Чрез ЕПГ информира обществеността;
Участва при набиране, извършване предварителен подбор, обучение и оценка на кандидатите;
Оказва методическа подкрепа в изготвянето на социален доклад от проучването за възможностите на кандидатите да предоставят услугата приемна грижа и го представя пред комисията по приемна грижа за утвърждаване или отхвърляне на кандидата;
Чрез ЕПГ участва в опознавателния процес между детето и приемния родител. Дейността се извършва след определяне на приемно семейство за конкретно дете;
Чрез ЕПГ осигурява и провежда индивидуални и групови консултации и предоставя подкрепящи услуги на приемните семейства.
6. Чрез ЕПГ участва в:
Приемане на заявлението на кандидатите за приемни родители.
Изготвяне на предложение за утвърждаване или отхвърляне и представя окончателния социален доклад пред специализираната комисия.
Уведомяване на кандидата за приемен родител за изготвения социален доклад за годността му, който в 7-дневен срок се запознава с него и може да направи възражение пред председателя на КПГ.
7. Чрез ЕПГ предоставя обучение и оказва подкрепа на семейства на роднини и близки, при които са настанени деца в съответствие с Дейност 5 на Проектния документ – „обучение и подкрепа на семейства на роднини и близки, при които са настанени деца.
8. Чрез ЕПГ организира и провежда обучения, индивидуални и семейни консултации, семейна конференция и групи за самопомощ на семейства на роднини и близки, в които има настанени деца по време на Проекта.
9. Води точна и редовна документация, отразяваща изпълнението на проекта в частта, предмет на Споразумението.
10. До 30-то число на месеца представя подробен отчет за извършените дейности по предоставяне на услугите по проекта, придружен от необходимите доказателствени материали.
11. Приема и предоставя работни места на ЕПГ в Центъра за обществена подкрепа към Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Русе.

Член 6. Клауза за недопускане на нередности
Страните по Споразумението споделят обща загриженост в борбата за недопускане на нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и които излагат на опасност доброто управление и правилното използване на необходимите за развитието на проекта средства.
Затова те обявяват своето намерение да обединят усилията си в борба срещу всяка нередност и/или измама и по-специално заявяват, че не се допуска, пряко или непряко, никакви предложения, подаръци, плащания, възнаграждения или облаги, считани за незаконна дейност или корупция, които могат да застрашат изпълнението на меморандума за сътрудничество.
Всяко подобно деяние съставлява достатъчно основание за анулиране на меморандума за сътрудничество или за предприемане на мерки, предвидени от действащите национални закони и разпоредби на ЕС.

Чл. 7. Прекратяване на Споразумението
1. По взаимно писмено съгласие на страните;
2. Едностранно от изправната страна при неизпълнение на основни и/или съществени задължения от другата страна, чрез отправяне на едномесечно предизвествие. Под основни и/или съществени задължения страните имат предвид неизпълението на задължения, конкретизирани в настоящото споразумение и чието неизпълнение е довело до забава при изпълнение на кореспондиращото задължение на изправната страна и от това е произтекло забавяне при изпълнение на сроковете на Проекта.
3. При обективна невъзможност за реализиране на предмета на споразумението
4. При изтичане на договорения срок.
5. Всяка страна има право да прекрати действието на споразумението с едномесечно предизвестие, ако другата страна не изпълни задълженията по споразумението в сроковете, с качеството и по начина, договорени между страните.
6. В други нормативно и/или договорно регламентирани случаи.

Член 8. Заключителни разпоредби
Страните ще решават всички възникнали спорове по изпълнението на настоящото споразумение, включително и споровете, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване на споразумението по взаимно съгласие, изразено писмено.
Настоящето Споразумение за сътрудничество е подписано в гр. Русе в три оригинални екземпляра – един за Община Русе, един – за СНЦ „Еквилибриум” и един за Агенция социално подпомагане.

ЗА ОБЩИНА РУСЕ: ЗА СНЦ „ЕКВИЛИБРИУМ”:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ ДЕЙВИД БИСЕТ
Кмет на Община Русе Председател на УС