Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 710 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 4, чл.52, ал.1, ал.3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост,  във връзка с чл.10, ал.2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, общинският съвет реши:

  1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“: сграда с идентификатор 63427.7.679.4, брой етажи 2, застроена площ 217 кв. м. и сграда с идентификатор 63427.7.679.5, брой етажи 2, застроена площ 312 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящи се в поземлен имот с идентификатор 63427.7.679, с административен адрес на недвижимия имот: Област Русе, Община Русе, гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ №1, предмет на Акт за публична общинска собственост /АПОС/ №6883/14.02.2013г.
  2. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“, както следва:

§ 1. Допълва Приложение 1 към Правилника с нова точка 27 със следния текст:              сграда с идентификатор 63427.7.679.4, брой етажи 2, застроена площ 217 кв. м. и сграда с идентификатор 63427.7.679.5, брой етажи 2, застроена площ 312 кв. м. по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящи се в поземлен имот с идентификатор 63427.7.679, с административен адрес на недвижимия имот: Област Русе, Община Русе, гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ №1, предмет на Акт за публична общинска собственост /АПОС/ №6883/14.02.2013г.

§ 2. Изменя Приложение 2 към Правилника като текста „Обща численост на персонала 42 бр.“ става: „Обща численост на персонала 46 бр.“

Заключителна разпоредба

§ 3. Настоящият правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“ влиза в сила от момента на публикуването му на интернет-страницата на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)