Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 710 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 и 4 от ЗОС и чл. 10, ал. 3 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Предоставя безвъзмездно за управление, недвижим имот – публична общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Плиска” № 3, бл. „Орфей”, вх. В, партер, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.148.20.69 по Кадастралната карта на гр. Русе със застроена площ 104,47 кв.м., заедно с 2,009 % ид. части от общите части на сградата, предмет на АПОС № 8528/13.11.2017 г., на Основно училище „Отец Паисий” гр. Русе за срок от 5 /пет/ години.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС – Русе пред Административен съд -Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)