Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 710 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинска собственост, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, във връзка с подадено в общинска администрация заявление за откриване на процедура за продажба и становище изразено в протокол №16 от 27.08.2013 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г., като включва общински недвижим имот, представляващ земеделска земя в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с идентификатор 63427.153.2153 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе с площ 999 кв. м., намираща се в землището на град Русе, местността „Караач”, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под №6990 от 24.06.2013 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел “Общинска собственост”, дирекция „Икономика и управление на собствеността” към Община Русе, вписан под №110, том 26, н. д. 5108, вх. №10658 от 24.07.2013 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, с прогнозен приход от продажбата му в размер на 1 000,00 лева.
2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, представляващ земеделска земя в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с идентификатор 63427.153.2153 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе с площ 999 кв. м., намираща се в землището на град Русе, местността „Караач”, предмет на Акт за частна общинска собственост, вписан под №6990 от 24.06.2013 г. в актовите книги на имотите – общинска собственост при отдел “Общинска собственост”, дирекция „Икономика и управление на собствеността” към Община Русе, вписан под №110, том 26, н. д. 5108, вх. №10658 от 24.07.2013 г. в Агенция по вписванията – Службата по вписванията – град Русе, с начална тръжна цена 1 000,00 лева без включен ДДС.
3. Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)