Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 710

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.1 и 2, чл. 16 от Наредба №1 на Общинския съвет /ОбС/ за общинската собственост; раздел І, чл.2, ал.1, т.39 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 04.12.2009год. – 03.01.2010 год. на част от терен публична общинска собственост в гр.Русе, пл. „Свобода” – зона „Б”, съгласно одобрената от разширения експертен съвет схема за поставяне на:
1.1. 45 /четиридесет и пет/ броя временни обекти общинска собственост /павилиони/ за организиран коледен базар, всеки с площ от 4,00кв.м. и начална наемна цена на всеки – 360,00 лв. без ДДС.
1.2. 3 /три/ броя временни обекти – скари, всяка с площ от 10,00кв.м. и начална наемна цена на всяка – 375,00 лв. без ДДС.
2.Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка 1 след влизане в сила решението на Общинския съвет и сключи договори за наем за срок от 04.12.2009год. – 03.01.2010год. с лицата спечелили публичния търг.
3. В срок до 15.01.2010 г. да бъдат премахнати времените обекти (павилиони) от коледния базар, при подходящи климатични условия.