Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 711 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал.9  чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021 г.“ с продажбата на урегулиран поземлен имот VIII в квартал 42, образуван от имот 392 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, с площ 775 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Ястребовско шосе“ №1 Г, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ V в кв. 42, УПИ VII в кв. 42, Улица, УПИ IX в кв. 42. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9878/23.11.2020 г., вписан под №33, том 34, дв. вх. 12371, н.д. 6968, вх. №12665 от 27.11.2020 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер 5 032,00 лева (пет хиляди тридесет и два лева), без данъци и такси.

            2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински урегулиран поземлен имот VIII в квартал 42, образуван от имот 392 по регулационен и застроителен план на с. Семерджиево, Община Русе, Област Русе, с площ 775 кв.м., намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Ястребовско шосе“ №1 Г, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ V в кв. 42, УПИ VII в кв. 42, Улица, УПИ IX в кв. 42. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9878/23.11.2020 г., вписан под №33, том 34, дв. вх. 12371, н.д. 6968, вх. №12665 от 27.11.2020 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 5 032,00 лева (пет хиляди тридесет и два лева), без данъци и такси.

            30% от приходите от реализираната продажба да се да се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.

            Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)