Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 711 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 2 и 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 11, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от пет години, на помещение като фитнес зала, с площ от 233,00 кв. м, разположено в сутерена в корпус А на сграда, с идентификатор по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе 63427.7.499.1, състояща се от едноетажен, триетажен и четириетажен корпуси, със застроена площ на цялата сграда – 2 133,00 кв. м, с предназначение – сграда за образование, с административен адрес: гр. Русе, бул. „Липник“ №78, описана в Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7063/25.09.2013 г., предоставена за управление на ОУ „Васил Априлов“, с начална тръжна месечна наемна цена – 277,00 лв. (Двеста седемдесет и седем лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)