Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 711 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл.42, ал.2 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протокол № 8/09.11.2012 г. на Комисията по общинска собственост и искане вх. № ОИ-05-3/16.08.2013 г. от Георги Трифонов, от гр. Русе, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за учредяване право на строеж, на Георги Красимиров Трифонов, от гр. Русе, за надстрояване със застроена площ 77 кв.м. на съществуваща двуетажна жилищна сграда с идентификатор 63427.7.116.6, намираща се в гр. Русе, жк „Зравец”, ул. „Байкал” № 3, построена върху ПИ с идентификатор 63427.7.116, на стойност 8 486 лв., без включен ДДС.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Георги Красимиров Трифонов.
Решението подлежи на оспорване чрез ОбС-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)