Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 712 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общински съвет –  Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Детска градина „Чучулига“, БУЛСТАТ: 827144634, следните недвижими имоти – публична общинска собственост:

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.94.2.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, намиращ се в сграда №2, разположена в ПИ с идентификатор 63427.1.94 по КККР на гр. Русе, с площ от 309,26 кв.м., с предназначение: За детско заведение, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, алея „Възраждане“ №58, ет. 1, описан в АПОС №7074/04.10.2013 г., вписан под №55, том 37, Н.Д. 7247, ДВР 14206, вх. №14487/10.10.2013 г. по описа на Службата по вписвания – Русе;

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.94.2.2 по КККР на гр. Русе, намиращ се в сграда №2, разположена в ПИ с идентификатор 63427.1.94 по КККР на гр. Русе, с площ от 45,00 кв.м., с предназначение: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1, с административен адрес гр. Русе, алея „Възраждане“ №58, ет. 1, описан в АПОС №7074/04.10.2013 г., вписан под №55, том 37, Н.Д. 7247, ДВР 14206, вх. №14487/10.10.2013 г. по описа на Службата по вписвания – Русе;

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.1.125.3.75 по КККР на гр. Русе, намиращ се в сграда №3, разположена в ПИ с идентификатор 63427.1.125 по КККР на гр. Русе, с площ от 107,29 кв.м., с предназначение: За детско заведение, брой нива на обекта: 1, заедно с прилежащите 2,12% ид.части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №135, блок „Лом“, ет. 1, предмет на АПОС №7053/03.09.2013 г., вписан под №64, том 33, Н.Д. 6463, ДВР 12832, вх. №13072/11.09.2013 г. по описа на Службата по вписвания – Русе;

4. Нежилищен имот, представляващ детска занималня в партера на жилищен блок „Огоста“, с административен адрес гр. Русе, ул. „Доростол“ №147, със застроена площ от 106,60 кв.м., заедно с прилежащите 2,3% ид.части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, предмет на АПОС №4044/08.10.2003 г., вписан под №111, том XXIX, Н.Д. 6705, вх. №11363/14.10.2003 г. по описа на Службата по вписвания – Русе.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)