Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 712 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, във връзка с чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 4, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:
Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597.1.3, със застроена площ от 274,43 кв.м, брой нива на обекта – едно, с предназначение – за обществено хранене, намиращ се в сутерена на сграда – паметник на културата с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597.1, разположена в поземлен имот с идентификатор по КККР на гр. Русе 63427.2.597, описани в АПОС №7169/03.02.2014 г., с административен адрес на самостоятелния обект в сграда гр. Русе, ул. «Константин Иречек» № 16, ет. -1, отдаван под наем като заведение за обществено хранене с продажба на алкохол, с начална тръжна месечна наемна цена 1215,00 лв. (хиляда двеста и петнадесет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)