Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 712 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, 9, 10 ЗОС, във връзка с 40, ал.2, т.3, чл. 36, ал.1, т.4 и чл.41, ал. 2 ЗОС, във връзка с чл. 34, ал.1, т.4 и чл. 45, ал.2 Наредба № 1 на Общинския съвет – Русе, протокол № 11/22.02.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявление № 94ИИ/702 от 28.09.2009 г., потвърдено с декларация под същия номер от 08.10.2012 г. за ликвидиране на съсобственост чрез замяна, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 г., с недвижим имот-частна общинска собственост, предмет на АОС № 6960 от 30.04.2013 г.(вписан под № 37, том 16,ДВР 6457, н.д. 3047, вх. рег. № 6581 от 09.05.2013 г. на Съдия по вписванията), представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.5762 по бул. „Неофит Бозвели” с площ от 688 кв.м съгласно приетите кадастрална карта и кадастрални регистри, а съгласно действащ регулационен план –Урегулиран поземлен имот ІХ-5353 в кв. 880 с прогнозен приход 170000 лева.
2. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Русе и Иван Владимиров Деспотов, върху поземлени имоти с идентификатори №№ 63427.1.48 с площ от 232.34/552 м2 и 63427.1.44 с площ от 662,88/2644 м2 в Парка на младежта по плана на град Русе с пазарна цена за частта в двата имота собственост на г-н Деспотов от общо 162469 лева, чрез замяна с общински незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.2.5762 по бул. „Неофит Бозвели” гр. Русе с площ от 688 кв.м съгласно приетите кадастрална карта и кадастрални регистри, а съгласно действащ регулационен план –Урегулиран поземлен имот ІХ-5353 в кв. 880, предмет на АЧОС № 6960 от 30.04.2013 г.(вписан под № 37 том 16 н.д.3047 ДВР 6457 вх. № 6581 от 09.05.2013 г. на СВп.), на пазарна цена от 172787 лева без ДДС, данъци и такси.
Разликата в цената в размер на 10318.00 лева да се изплати от Иван Владимиров Деспотов. Дължимите ДДС, данъци и такси са за сметка на господин Деспотов.
3. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)