Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 712

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 31 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, 6 и 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Отхвърля направеното предложение за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот с адрес гр. Русе, ж. к. Чародейка – Г – юг, ул. Тодор Икономов.