Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 713 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31,ал 1 от Наредба №1  за общинската собственост на Общински съвет – Русе,  Искане вх. № ОИ-01-7/12.08.2021 г. и извлечение от протокол №22/13.10.2021 г. на КОС, Общинският съвет реши:

            1. Дава съгласие за продажбата на общински поземлен имот, представляващ застроен урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 156, в квартал 17 по регулационен и застроителен план на с. Басарбово, Община Русе, ЕКАТТЕ: 02796, с площ 982 кв.м., намиращ се в с. Басарбово, отреден за Жилищно застрояване. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №9947/25.01.2021 г., вписан под №70, том 2, н. д. 294, ДВР №655, вх. рег. №656 от 28.01.2021 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на КРЪСТЮ ВЕЛИКОВ ПЕЙКОВ и БОНКА НЕДЯЛКОВА ПЕЙКОВА на цена от 15 807,00 лева (петнадесет хиляди осемстотин и седем лева), без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувачите.

            30% от приходите от реализираната продажба да се да се използват за финансиране на дейности, посочени в чл. 52, ал. 5, т. 1 и 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  на територията на село Басарбово, Община Русе.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)