Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 713 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 7, ал. 1, 3 и ал. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Общинският съвет реши:
Приема Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе за 2018 година, както следва:
1. В гори, попадащи в териториалния обхват на ДЛС „Дунав“:

 
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
 2018 Г., СЪГЛАСНО ГОРСКОСТОПАНСКИ
 ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД ЗА  ПЛАН
 
ред
Кметство
Подотдел по ГСП
Площ
на
подотдела
/ха/
Вид гори
Запас
мЗ
/ха/
Общ
запас
/мЗ/
Предвидено ползване по ГСП /м3/
Забележка
1
Червена вода
84-д
1,4
Иглолистни
293
410
80
чб
2
Червена вода
84-ж
1,8
Иглолистни
250
450
90
чб/см/ак/срлп
3
Червена вода
179-м
3,2
Шир. Нискост.
72
230
230
ак
4
Мартен
214-д
4,7
Тополови
185
870
1030
и214
5
Сандрово
221-ж1
5,1
Тополови
125
640
640
и214
6
Сандрово
221-к1
14,1
Шир. Нискост.
65
920
1370
ак
7
Образцов чифлик-ДЗС
 
 
269-в
1,6
Шир. Нискост.
69
110
140
ак/пяс
8
Хотанца
274-ж
17,3
Шир. Нискост.
41
710
1010
ак
 
2.         В гори, попадащи в териториалния обхват на ДГС „Сеслав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
ФОНД ЗА 2017 Г., СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ 
 
 
 
ред
Кметство
Подотдел по ГСП
Площ
на
подотдела
/ха/
Вид гори
Запас
мЗ
/ха/
Общ
запас
/мЗ/
Предвидено ползване по ГСП /м3/
 
Забележка
1
Тетово
41-у
14,7
Издънкови
133
1960
320
цр/бл
2
Тетово
41-р
3,2
Шир. Нискост.
66
210
330
ак
3
Тетово
41-а1
9,5
Издънкови
133
1260
630
цр/бл
4
Тетово
47-а
5,2
Шир. Вискост.
245
1270
190
срлп/цр/здб
5
Тетово
47-е
6,4
Издънкови
123
780
200
цр/бл/кл/лдб
6
Тетово
48-ф
16,1
Издънкови
148
2380
830
цр/бл
7
Тетово
48-у
3,4
Издънкови
122
410
140
здб/цр/кл/гбр
8
Тетово
48-п
4,7
Шир. Вискост.
325
1530
610
срлп/гбр/кл
9
Тетово
48-м
2,3
Шир. Вискост.
261
600
210
срлп/гбр/здб
10
Тетово
48-к
1,2
Шир. Вискост.
258
310
110
срлп/гбр/здб
11
Тетово
48-з
1,3
Шир. Вискост.
262
340
120
срлп/гбр/здб
12
Тетово
48-е
1,0
Шир. Вискост.
260
260
90
срлп/гбр/здб
13
Тетово
49-б
4,4
Шир. Вискост.
214
940
330
срлп/кл/пляс/
14
Тетово
49-г
1,8
Шир. Нискост.
39
70
90
ак
15
Тетово
   49-з
5,0
Шир. Вискост.
438
2190
880
срлп
16
Тетово
49-ж
1,9
Шир. Нискост
100
190
210
ак
17
Тетово
49-и
6,9
Шир. Нискост
47
330
330
срлп/кгбр/цр/пляс/кл
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)