Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 713 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 30 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе, Протокол № 15/27.06.2013 г. на Комисията по общинска собственост, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОС и заявлениe за закупуване на имот, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 г. с ПИ № 509.26, находящ се в местността „Кантона” /”Кошарите”/, с площ 544 кв.м., пета категория, предмет на акт № 6994/24.06.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 158, том 22, н.д. 4356, дв. вх. регистър № 9296, вх. № 9481/27.06.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ № 509.26, находящ се в местността „Кантона” /”Кошарите”/, с площ 544 кв.м., пета категория, предмет на акт № 6994/24.06.2013 г. за частна общинска собственост, вписан под № 158, том 22, н.д. 4356, дв. вх. регистър № 9296, вх. № 9481/27.06.2013 г. в Агенцията по вписвания-Русе, с начална тръжна цена 550,00 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси са за сметка на спечелилия участник-купувач.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)