Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 713

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе; раздел І, чл.2, ал. 1, т.21 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на:
1. Част от имот публична общинска собственост – клуб за спортна дейност в гр.Русе, ул.“Алеи Възраждане”№86 – сутерен, състоящ се от 87,65кв.м. площ и начална месечна наемна цена – 50,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
2. Част от имот публична общинска собственост – клуб за спортна дейност в гр.Русе, ул.“Алеи Възраждане”№86 – сутерен, състоящ се от 105,51кв.м. площ и начална месечна наемна цена – 60,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.21 и раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 на Общинския съвет.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет да издаде заповеди определящи спечелилилите търга и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.
Срок на договора – пет години.