Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 714 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.51 „б“ от Наредба 8 за сечите в горите, и чл. 90, ал. 1 и ал.2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде  извършено уширение на съществуващия ел. провод 20 кV „Смирненски“, от подстанция „Тетово“ за ПС „Смирненски“, като се  премахне растителността /дървета и храсти/, на територия от 4.7 ха.

       2.Дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за територията на ел. провода – 4.7 ха.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)