Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 714 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2, чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 49, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, чл. 42, чл. 43, ал. 1 и ал. 3, т. 2, чл. 173, ал. 1 и чл. 174, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, и чл. 90, ал. 1 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Определя долупосочените имоти – собственост на Община Русе, с начин на трайно ползване – горски трайни насаждения, определени като дивечови ниви съобразно действащия горскостопански план, находящи се в землището на с. Тетово, Община Русе, за площи за специализирана фуражна база за изхранване на дивеча и дава съгласие същите да бъдат отдадени под наем като дивечови ниви, за срок от 11 месеца, считано от датата на сключване на договора за наем, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат, срещу заплащане на наемна цена от 60,00 лв. на декар, определена с Решение № 545, прието с протокол № 22/25.05.2017 год. на Общински съвет – Русе, както следва:

  
Имот №
Вид подотдел
АЧОС №
Вид собственост
Площ/дка
0.128
Дивечова нива
6475/18.05.2011
Общинска частна
31.908
0.129
Дивечова нива
6476/18.05.2011
Общинска частна
7.592
0.130
Дивечова нива
6477/18.05.2011
Общинска частна
12.073
0.134
Дивечова нива
6478/18.05.2011
Общинска частна
5.135
0.155
Дивечова нива
6481/19.05.2011
Общинска частна
48.430
0.163
Дивечова нива
6482/19.05.2011
Общинска частна
12.270
0.172
Дивечова нива
6485/19.05.2011
Общинска частна
15.742
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)