Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 714 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 3 от ЗОС, чл. 41 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 31, ал.1, 2 и 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, извлечение от Протокол № 15 от 27.06.2013 г. на КОбС и искане от Милко Колев Маринов, Общинският съвет реши:

Да се извърши продажба на земя, частна общинска собственост, по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС на Милко Колев Маринов от град Мартен, ул.”Тулча” № 8, представляваща УПИ ІV-общ., имот № 0.1665 в кв.106 с площ от 666 кв.м. по плана на град Мартен, Община Русе, предмет на АЧОС № 4144 от 19.02.2004 г.(вписан под № 170, том V, Вх. рег. №2097, н.д. 1135 от 20.02.2004 г. на Съдия по вписванията), на цена в размер на 10 400,00 лева, без включени: ДДС, данъци и такси, които са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)