Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 714

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.14,ал.7 от ЗОС и чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, за общинската собственост, и раздел I чл.2 ал.1 т.34, раздел II чл.3 и 5 на Наредба № 2 на ОбС – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от фасадата (до централния вход) на СК „Дунав” за монтиране на устройство за безплатно поръчване на такси с площ от 1.00 кв.м. и начална месечна наемна цена 21,00 лв. без ДДС.
II. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по т.I след влизане в сила на решението на ОбС и сключи договор за наем за срок от 5 години с лицето спечелило търга.