Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 715 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.  29, ал. 1 и ал. 2  Закона за социалните услуги, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища”,  както следва: 

§1. В чл. 6, ал.1, т. 3  „законоустановения месечен“ се заменя с текста „двукратния“;

§2. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 след думата „семейства“ се поставя наклонена черта и се допълва думата „домакинства“;

2. В т. 4 текстът „моторни превозни средства“ се заменя с текста „повече от едно моторно превозно средство“ и се допълва ново изречение „Лицата отговарят на изискването ако моторното превозно средство е с дата на първа регистрация над 10 години преди подаване на заявлението“;

3. В т. 5 след думата „семейството“ се поставя наклонена черта и се допълва думата „домакинството“ и текстът „минимум двукратния размер и максимум четирикратния размер на гарантирания минимален доход“ се заменя с текста „под размера на линията за бедност“;

§3 След чл. 17 се създават „Допълнителни разпоредби“ с нов §1, както следва:

„§1. По смисъла на тази наредба:

 1. „Семейство” са:

а) съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени) с изключение на сключилите брак;

б) съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени) с изключение на сключилите брак;

в) родителят и неговите/нейните ненавършили пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени) с изключение на сключилите брак.“

2. „Домакинство” са съпрузите, съвместно живеещите родители без сключен граждански брак, които живеят на един настоящ адрес ненавършилите пълнолетие низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, братята и сестрите, както и децата, настанени със съдебно решение по Закона за закрила на детето, за времето на настаняването.

3. „Доходи“  са всички брутни доходи на лицето, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)