Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 715 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет реши:
І. Приходи – държавни дейности
§2405 „Приходи от наеми на имущество” ПМГ „Баба Тонка” +1020лв.
§3619 „Други неданъчни приходи“ СУПНЕ „Фридрих Шилер“ +161лв.
§ 3702 „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия” ПМГ „Баба Тонка” -20лв.
Всичко приходи държавна дейност: +1 161лв.
Всичко приходи по бюджета: +1 161лв.
ІІ. Разходи – държавна дейност
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 „Детски градини”
§0208 „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение” -2 097лв.
ДГ „Русалка” -2 097лв.
§1020 „Външни услуги” ДГ „Слънце” -1 496лв.
§1030 „Текущ ремонт” ДГ „Детелина” –2 072лв.
§5201 „Придобиване на компютри и хардуер”
Обект „Интерактивна дъска”1бр. ДГ „Детелина” +1 272лв.
Обект „Преносим компютър” 1бр. ДГ „Детелина” +800лв.
Обект „Преносим компютър” ДГ „Русалка” 3 бр. +2 097лв.
Обект „Преносим компютър” 2 бр. ДГ „Слънце” +1 496лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”
§1015 „Материали“ СУПНЕ „Фридрих Шилер“ +161лв.
§1020 „Външни услуги” +1 000лв.
ПМГ „Баба Тонка” 1 000лв.
Всичко за дейност: +1 161лв.
Всичко за функция: +1 161лв.
ФУНКЦИЯ „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност 540 „Домове за стари хора“
§5100 „Основен ремонт“ -5 000лв.
Било: Обект „Осигуряване на достъпна среда в Дневен център за стари хора на Фондация „Трета възраст“, ул. „Йосиф Цанков“ №47, гр. Русе проектиране“
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ +5 000лв.
Става: Обект „Външен асансьор към сградата на Дневен център за стари хора, ул. „Йосиф Цанков“ №47, гр. Русе проектиране“
Всичко за функция: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 739 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата
и етногр. комплекси с национален и регионален характер“
§1015 „Материали“ -100лв.
РИМ-Русе -100лв.
§5100 „Основен ремонт”
Било: Обект „Основен ремонт и реставрация на къща Калиопа /проектиране-10000лв./
Става: Обект „Основен ремонт, реставрация и консервация на покрив, вътрешни стенописи, фасади, реконструкция на техническите инсталации на съществуваща сграда с административен адрес ул. „Фердинад“ №39, гр. Русе, УПИ VІ-1429, кв. 274 в ЦГЧ, гр. Русе /проектиране 10000лв./
§5219 „Придобиване на други ДМА“ РИМ-Русе +100лв.
Обект „Змии – семейство Боидни“ 1 бр. +100лв.
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: 0лв.
Всичко разходи държавни дейности: +1 161лв.
ІІІ. Разходи – местни дейности
ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 „Детски градини”
§1015 „Материали” ДГ „Здравец” -262лв.
§1098 „Други разходи, некласифицирани по др. параграфи и подпараграфи” -3 000лв.
ДГ „Роза” с. Ново село, ф. Тетово -3 000лв.
§5100 „Основен ремонт” -229 893лв.
Обект „Камера за видеонаблюдение” 1 бр. ДГ „Здравец” +262лв.
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на -230 155лв.
обект ДГ „Детелина“ и ДГ „Синчец“ кв. Средна кула на
територията на град Русе по НД Екофонд в размер на
230155лв. и инвестиционно проектиране с цел кандидатстване
за БФП по НДЕФ в размер на 66737лв. /ДГ „Детелина“ – 55 234лв.
и ДГ „Синчец“ кв. Средна кула – 11 503лв./ било:296 892лв.; става: 66 737лв.
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” +3 000лв.
Обект „Климатична система”, 1 бр. ДГ „Роза” с. Ново село, ф. Тетово 3 000лв.
Всичко за дейност -230 155лв.
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§5100 „Основен ремонт“ -48 430лв.
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност
на обект ОУ „Христо Смирненски“ кв. Долапите гр. Русе
по НД Екофонд в размер на 48430лв. и инвестиционно
проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в размер на 12677лв.“ било:61 107лв.; става: +12 677лв.
Всичко за дейност -48 430лв.
Всичко за функция: -278 585лв.
ФУНКЦИЯ „Здравеопазване“
Дейност 431 „Детски ясли“
§5100 „Основен ремонт“ -181 615лв.
Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект
Детска ясла №4, 5, 9 и 12 на територията на Община Русе по
НД Екофонд в размер на 181615лв. и инвестиционно
проектиране с цел кандидатстване за БФП по НДЕФ в
размер на 39544лв. /Детска ясла №4 за 9165лв, Детска ясла №5 за 9188лв.,
Детска ясла №9 за 11003лв. и Детска ясла №12 за 10188лв./ било:221 159лв.;
става:+39 544лв.
Всичко за дейност -181 615лв.
Всичко за функция: -181 615лв.
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
§5100 „Основен ремонт“ +460 200лв.
Обект „ Улично осветление по ЛОТ 1 в размер на 400000лв.
– СМР /съфинансиране по НДЕФ/ и инвестиционно
проектиране с цел кандидатстване за БФП по
НДЕФ за Лот 1 в размер на 250000лв., за Лот 2 и 3 в размер на 408000лв.“ -1 058 000лв. Обект „Енергийна ефективност на система за улично
осветление на град Русе – етап 1“ + 1 518 200лв.
Всичко за дейност +460 200лв.
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§5100 „Основен ремонт”
Било: Обект „Реконструкция на ул. „Потсдам“, цялостно проектиране от ул. „Тулча“ до кръстовище с бул. „Липник“ /до КАТ/ и СМР, СН, АН от ул. „Тулча“ до ул. „Иван Ведър“ включително и кръстовището с ул. „Проф. Михаил Арнаудов“
Става: Обект „Реконструкция на ул. Потсдам“ и свързването и с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“, гр. Русе
Всичко за дейност: 0лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти” 0лв.
Било: Обект „Изграждане на временен паркинг до Задругата на майстора между ул. „Бозвели” и ул. „Панайот Волов” гр. Русе СМР”
Става: Обект „Изграждане на паркинг за автомобили, обслужваща улица в ПИ 63427.2.319 и благоустрояване в кв.142 и кв. 142.1, УПИ ХVІ-4884 и УПИ ХІХ – за трафопост, югоизточно от Задругата на майстора, гр. Русе
Било: Обект „Благоустрояване на 7, 8 и 9 блок в кв. „Дружба 3”, включително осветление и паркинг – проектиране 13 000лв., АН, СН, СМР”
Става: Обект „Временен открит паркинг при бл.8 в ж.к. „Дружба 3”, гр. Русе-проектиране – 13000лв., АН, СН, СМР“
Било: „Благоустрояване на блок „Феникс” в кв. „Здравец”, включително осветление и паркинг – проектиране 10 000лв., АН, СН, СМР”
Става: Обект „Временен открит паркинг източно от бл. „Феникс” в ж.к. „Изток” гр. Русе- проектиране – 10000лв., АН,СН,СМР”
Било: Обект „Изграждане стоманени пилони за знамена и панорамна площадка в района на „Левента” СМР -130000лв., проект 10800лв.
Става: Обект „Изграждане на три броя пилони за знамена, ефектно осветление, панорамна площадка и благоустрояване пред комплекс „Левента” СМР – 130000, проект 10800лв.
Било: Обект Изграждане на пешеходен прелез осигуряващ връзка между „ЦЮР” и ЖК „ Родина 4” – проектиране 4000лв., АН, СН, СМР
Става: Обект „Пешеходен железопътен прелез за осигуряване на пешеходна връзка между ж.к. „Родина4” и ж.к. Централен южен район, гр. Русе – проектиране-4000лв., АН, СН,СМР
Било: Обект „Благоустрояване на имоти, находящи се на ул. „Мадарски конник” №8, гр. Русе” – проектиране
Става: Обект „Временен открит паркинг за автомобили на ул. „Мадарски конник”, гр. Русе- проектиране
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция +460 200лв.
ФУНКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност 745 „Обредни домове и зали“
§0208 „Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение” +2 911лв.
§1015 „Материали” +7 089лв.
Всичко за дейност: +10 000лв.
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§5100 „Основен ремонт“
Било: Обект „Ремонт на покрив и реставрация на фасада на корпус “А“, Доходно здание, пл. „Свобода“, гр. Русе – ППР и такси – 7200лв., СМР, АН и СН“
Става: Обект „Реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус: „А“ и „К“ от сградата на Доходно здание и реконструкция на технически инсталации, пл. „Свобода“, гр. Русе – ППР и такси – 7200лв., СМР, АН и СН
Всичко за дейност: 0лв.
Всичко за функция: +10 000лв.
ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции“
Дейност 998 „Резерв“
§9700 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ -10 000лв.
Всичко за дейност: -10 000лв.
Всичко за функция: -10 000лв.
Всичко разходи местни дейности: 0лв.
Всичко разходи по бюджета +1 161лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)