Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 715 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА; чл. 8; чл. 9; чл. 10; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и чл.30 от Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС-Русе, протоколи №№ 6/24.09.2012 г. и 15/27.06.2013 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за закупуване на имота, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2013 г., както следва:
1.1. Имот № 048044 с площ 1,337 дка, с начин на трайно ползване-овощна градина, трета категория, намиращ се в землището на с. Червена вода, мест. „Коцева чешма”, предмет на АОС № 7008/17.07.2013 г., вписан под № 60, том 26, н.д. 5063, вх. рег. № 10784/23.07.2013 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 1 340 лв., без ДДС, данъци и такси.
1.2. ПИ с идентификатор 63427.166.293 с площ 546 кв.м., намиращ се в землището на гр. Русе, мест. „Астарджийка”, попадащ в територия по § 4 от ЗСПЗЗ, предмет на АОС № 6988/21.06.2013 г., вписан под № 121, том 31, н.д. 6109, вх. рег. № 12527/28.08.2013 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, с прогнозен приход от продажбата в размер на 550 лв., без ДДС, данъци и такси.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост, както следва:
2.1. Имот № 048044 с площ 1,337 дка, с начин на трайно ползване-овощна градина, трета категория, намиращ се в землището на с. Червена вода, мест. „Коцева чешма”, предмет на АОС № 7008/17.07.2013 г., вписан под № 60, том 26, н.д. 5063, вх. рег. № 10784/23.07.2013 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна цена 1 340 лв., без ДДС, данъци и такси.
2.2. ПИ с идентификатор 63427.166.293 с площ 546 кв.м., намиращ се в землището на гр. Русе, мест. „Астарджийка”, попадащ в територия по § 4 от ЗСПЗЗ, предмет на АОС № 6988/21.06.2013 г., вписан под № 121, том 31, н.д. 6109, вх. рег. № 12527/28.08.2013 г. в Службата по вписванията-гр. Русе към Агенцията по вписванията, с начална тръжна цена 550 лв., без ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилите търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)