Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 715

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.4 и чл.44, ал.2, т.1 от ЗНП, чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.11, ал.ал.3, 4, и 5 от Наредба №1 за общинската собственост на ОбС; раздел І, чл.2, ал.1, т.т.1, 3 и 7; ал.5 и ал.6; раздел ІІ, чл.чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на ОбС, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от училища, както следва:
1. Част от сградата на СОУ ПНЕ “Фридрих Шилер” Русе, ул.”Измаил”№1- помещение до задния вход на училището, обособено като павилион за храни и закуски с площ 13,25 кв.м. и начална месечна наемна 51,00лв. без ДДС, определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3., ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС
2. Част от сграда на СОУ ПНЕ “Фридрих Шилер” Русе, ул.”Измаил” №1 – помещение в сутерена на училището обособено като бюфет за ученеческо хранене с площ 50,75 кв.м. и начална месечна наемна цена 137,00лв., определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.3., ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС
3. Част от сграда на СОУ “Васил Левски” Русе, ул. “Гео Милев” №1 – помещение от втория етаж на западното крило на сградата, обособено като стоматологичен кабинет с площ 18,50кв.м. и начална месечна наемна цена 45,00лв., определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т7., ал.6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС
4. Част от сграда на СОУ “Васил Левски” Русе, ул. “Гео Милев” №1 – помещение от втория етаж на западното крило на сградата, обособено като учителски бюфет с площ 37,50 кв.м. и начална месечна наемна цена 124,00лв., определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т3., ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС
5. Част от сграда на СОУ “Васил Левски” Русе, ул. “Гео Милев” №1 – помещение на първия етаж на сградата, обособено като книжарница с площ 19,50 кв.м. и начална месечна наемна цена 44,00лв., определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т1., ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС
6. Част от сграда на МГ“Баба Тонка” Русе, ул. ул. “Иван Вазов” №20 – помещение в сутерена на сградата, обособено като ученически бюфет с площ 42,00кв.м. и начална месечна наемна цена 169,00лв., определена, съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т3., ал.5 и 6; раздел ІІ, чл.чл. 3, 4 и 5 от Наредба №2 на ОбС.
Срок на договорите – пет години.
II. Възлага на Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по т.І, след влизане в сила решението на Общинския съвет, да издаде заповеди на лицата спечелили конкурса и упълномощи директорите на училищата да сключат договори за наем.