Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 716 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 134, ал. 2 изречение първо от ЗУТ и искане с вх. № УТ-29-9/25.06.2021г. от Радостин Тодоров Дуковски и Владимир Енчев Ангелов, чрез упълномощен представител Ивелина Николово (рег. № 8203/2020г.), Общински съвет – Русе реши:

Одобрява ПУП – ИПУР от о.т. 131 до о.т. 132 по ул. „Средец“, с. Басарбово, ИПР на квартали 40 и 42, УПИ V-3100, VI-428, VII-308 и VIII-3090 от кв. 40 и УПИ I-439, II-439 и VI-436 от кв. 42 и ПРЗ на УПИ IX-521, X-522 и XI „за транспорт и комуникации“ в кв. 40 по плана на с. Басарбово, Община Русе, по следните позиции:

  1. Одобрява ИПУР на ул. „Средец“ от о.т. 131 до о.т. 132, като заличава съществуващата улична ос и създава нова от от о.т. 131 до о.т. 226 /през о.т. 225/.
  2. Одобрява ИПР на квартали 40 и 42 и на УПИ V-3100, VI-428, VII-308 и VIII-3090 от кв. 40 и УПИ I-439, II-439 и VI-436 от кв. 42.
  3. Одобрява ПРЗ на УПИ IX-521 и X-522 за жилищно застрояване и УПИ XI-523 „за транспорт и комуникации“ в кв. 40 в устройствената зона – „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм) при следните устройствени показатели: Плътност (процент) на застрояване (П застр.) – до 60 на сто; Интензивност на застрояване (К инт.) – до 1,2; Озеленена площ (П озел.) – до 40 на сто, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност и височина на застрояване до 10м. За УПИ IX-521 одобрява застрояване с ограничителни линии, разположено на 5м от западната регулационна линия и на по 3м към южната и източните регулационни линии. За УПИ Х-522 одобрява застрояване с ограничителни линии, разположено на уличната регулационна линия, на по 3м от двете странични регулационни линии и на 5м от регулационната линия към УПИ IX-521.

Неразделна част от  настоящото решение са графичните материали на ПУП: ПУП-ИПУР, ИПР в М 1:1000; ПУП – ПРЗ в М 1:1500; Ел схема в М 1:1000; ВиК схема в М 1:500.

С влизането в сила на настоящото решение се изменя частично Заповед №701/30.04.1977г. на Зам.-председател на ИК на ОбНС – Русе за Регулационен и застроителен план на с. Басарбово.

На основание чл. 129, ал. 1, изр. 2 и ал. 5 от ЗУТ обявлението за решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок и да се публикува на интернет страницата на Община Русе.

Решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 30- дневен срок  от обнародването му в „Държавен вестник“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)