Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 716 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Наредба №16 на Общински съвет Русеи чл.79 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата №16, както следва:
§ 1. Чл.59 „д“ се допълва по следния начин:

1. Създава се ал.4 със следния текст: „В зимни условия и при необходимост от улесняване снегопочистването на град Русе, гражданите и гостите на града, както и всички юридически лица се освобождават от заплащане на цена за ползване на местата по ал.1. Необходимостта от създаване на условия за улесняване на снегопочистването се установява със заповед на кмета на Община Русе.“
§2. В чл.59, ал.1 се правят следните допълнения:
1. т.61 „а“ се допълва по следния начин:
Създава се буква „д“със следния текст: „В зимни условия и при необходимост от улесняване снегопочистването на град Русе, гражданите и гостите на града, както и всички юридически лицасе освобождават от заплащане на цена за ползване на обществения паркинг в съществуващите подземни нива на Театрален комплекс – гр. Русе. Необходимостта от създаване на условия за улесняване на снегопочистването се установява със заповед на кмета на Община Русе.“
2. т.61 „б“ се допълва по следния начин:
Създава се буква „д“със следния текст: „В зимни условия и при необходимост от улесняване снегопочистването на град Русе, гражданите и гостите на града, както и всички юридически лица се освобождават от заплащане на цена за ползване на обществения паркинг в съществуващите подземни нива на Булстрад Арена– гр. Русе. Необходимостта от създаване на условия за улесняване на снегопочистването се установява със заповед на кмета на Община Русе.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)