Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 716 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Протокол № 11/22.02.2013 г. на Комисията по общинска собственост, скица-предложение за ПУП-ИПР, във връзка с влязла в сила Заповед № РД-01-1075/30.04.2013 г. на Кмета на Община Русе за подробен устройствен план- изменение план за регулация на кв. 33 по регулационния план на село Долно Абланово, Общинският съвет реши:

1. Да се продаде на Диана Иванова Епщайн терен от улична регулация, общинска собственост с площ 26 кв. м., приобщен северно към УПИ II-244, след заплащане на Община Русе цена в размер на 130,00 лв. (сто и тридесет лева) и дължимите ДДС, данъци и такси.
2. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)