Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 717 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-78 от 19.08.2021 г. от Тодор Любомиров Томов, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.153.2384 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Караач“, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПЗ се определя „Вилна зона“ (Ов), отговарящо на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе и се спазят изискванията за параметри на устройствените показатели за зоната. С ПЗ се определя с ограничителни линии, ново свободно застрояване на по 4 м. от странична имотна граница към ПИ 153.2383, на 4 м. от североизточната имотна граница към ПИ 158.2354 (земеделска територия, за второстепенна улица) и югозападна имотна граница към ПИ 153.2326 (земеделска територия, за селскостопански, горски, ведомствен път), и на 6 м от странична имотна граница към ПИ 153.2045 (земеделска територия, за второстепенна улица). ПУП да се съобрази със становищe даденo с писмo с рег. №94Т-526-5#1 от 13.09.2021 г. от „ЕРП Север“ АД.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.153.2384 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Караач“, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)