Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 717 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 79 от АПК, чл. 11, ал. 3 от ЗНА чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, със следното съдържание:
Параграф единствен: В глава трета, в чл. 59, ал.1, т. 51в се цената „6,66“ се изменя на „6,67“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)