Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 717 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС; чл. 26, ал. 3 и чл. 31, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет Русе, протокол № 15/27.06.2013 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да се извърши продажба на УПИ ХІІ в кв. 5 с площ 858 кв.м. по плана на с. Ястребово, Община Русе, предмет на АОС № 1393/09.06.1997 г. на цена от 8 391 лева, без включен ДДС, на Мустафа Мустафов Ганиев като собственик на законно построени върху него сгради.
Дължимите данъци и такси да се определят след влизане на решението в сила и да са за сметка на купувача.
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)