Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 718 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-84 от 08.09.2021 г., от Шезаи Тургай Шезаи и Мартин Алдинов Здравков, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор  63427.152.400 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Нови Халваджи“, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПЗ се определя зона за жилищно строителство с преобладаващо малкоетажно застрояване (Жм), отговарящо на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе и се спазят изискванията за параметри на устройствените показатели за зоната. С ПЗ се определя ограничителни линии, ново свободно застрояване на по 3 м. от североизточната и югозападната имотна граници, на 5 м. от югоизточната имотна граница. Със задължителни линии на застрояване се предвиждат две жилищни сгради с Н до 6 м., на разстояние 6 м. между тях. В северозападната част на имота е предвиден вътрешен път с широчина 5 м., с учредено право за преминаване към съседния ПИ 401. ПИ с идентификатор 63427.152.400 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Нови Халваджи“, община Русе е захранен с ток и вода от кооперации на територията на местността.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ за ПИ с идентификатор  63427.152.400 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Нови Халваджи“, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)