Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 718 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:
1. Приема програмния проект и проектобюджета за 58-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” Русе – 2018, съгласно Приложения 1, 2, 3 и 4 (резюме на проекта, финансов план, обяснителна записка и предварителна програма).
2. Възлага на Кмета на Общината след финансово-счетоводното приключване на фестивала да представи пред Общинския съвет отчет за набраните приходи и извършените разходи по провеждането на 58-то издание на фестивала.
 
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
                                                                                                                                                                             Приложение 1
 
58. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2018 – РЕЗЮМЕ НА ПРОГРАМАТА
 
vПЕРИОД: 16 март – 1 април 2018
      
vБРОЙ СЪБИТИЯ: над 40
 
БРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ: над 600 участници от 16 страни: Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Италия, Словения, Румъния, САЩ, Япония, Русия, Аржентина, Швеция, Холандия, Финландия, Корея и България.
                                                                                                                                                                                                         
 
СЪСТАВИ И СОЛИСТИ:
 
¨       Румънски национален оркестър, дир. Кристиан Мандял
¨       Софийска филхармония
¨       Фестивален оркестър, дир. Емил Табаков  
¨       Youth Percussion Pool, Холандия & Татяна Колева, ударни
¨       Камерен ансамбъл „Софийски солисти“, дир. Пламен Джуров
¨       Ансамбъл “Тангуарда“, България – Аржентина – Великобритания – Германия – Франция – България
¨       Струнен квартет „Микеланджело“, Румъния – Русия – Япония – Швеция
¨       Струнен квартет „Шуман“, Германия
¨       Ансамбъл „Решерш“, Германия
¨       Саксофонен квартет „SIGNUM“, Германия – Италия – Словения
¨       Държавна опера – Русе & Русенска филхармония
¨       Ансамбъл „Акордати“, дир. Драгомир Йосифов
¨       Струнен квартет „Фрош“
¨       Георги Димитров, диригент
¨       Саша Макиля, диригент – Финландия
¨       Виктор Жулиен-Лаферие, виолончело – Франция
¨       Оливие Казал, пиано – Франция
¨       Йоръм Сон, пиано – Корея
¨       Софи Дартигалонг, фагот – Франция
¨       Робърт Коен, виолончело – Великобритания
¨       Андрю Маринър, кларинет – Великобритания
¨       Мария Принц, пиано – Австрия
¨       Гордън Стаут, ударни – САЩ
¨       Минчо Минчев, цигулка  
¨       Светлин Русев, цигулка 
¨       Пламена Мангова, пиано
¨       Евгени Божанов, пиано 
¨       Клавирно дуо Генова & Димитров
¨       Мариета Петкова, пиано 
¨       Мирослав Петков, тромпет
¨       Красимир Щерев, акордеон
¨       Зефира Вълова, барокова цигулка
¨       Явор Генов, лютня 
 
Програма Премиери
¨       „Макбет“ – опера от Дж. Верди  
¨       В. Казанджиев – Струнен квартет №7 (световна премиера)
¨       Е. Табаков – Симфония №9 (световна премиера)
¨       Програмата на ансамбъл „Решерш“
 
Програма ММД Джуниър
¨       Концерт на възглавници с WINDY 
¨       SIGNUM4Kids: Музика в твоето училище!
¨       „Веселите градски музиканти“ – мюзикъл от А. Владигеров (концертно изпълнение)
¨       Когато Класиката среща Джаза и Перкусионен коктейл
 
vМеждународна музикална академия „Проф. Саша Попов“
Цигулка: Минчо Минчев
Пиано: Евгени Божанов
Камерна музика и ансамбли: Саксофонен квартет „SIGNUM” 
Ударни инструменти: Татяна Колева
Солоl репертоар & Оркестрови трудности: Андрю Маринър и Софи Дартигалонг
 
 
 
vПАРТНЬОРИ: Министерство на културата, Фондация „Америка за България“, Посолство на САЩ
 
Медийни партньори:БНТ | БНР | в-к „Култура“ | Печатни и електронни медии от Русе, региона и страната 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 
 
  
Приложение 2
         
ПРИХОДИ:                                                          

 
ИЗТОЧНИЦИ
Отчет
2017
Проект
2018
1.      ОБЩИНА РУСЕ 
170000
175000
2.  ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ в т.ч.:
187604
180000
2.1. Министерство на културата     
40000
40000
2.2. Други приходи в т.ч.:
147604
140000
Приходи от продажба на билети   
38650
38000
Приходи от спонсорство и реклама
57000
57000
Приходи от проекти и дарения от страната и чужбина
51954
45000
                                                   Общо приходи:
357604
355000
 
 
РАЗХОДИ:

 
ДЕЙНОСТИ
Отчет
2017
Проект
2018
1. КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА
303783
293374
2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:
53612
61626
2.1. Сценичен, технически и обслужващ персонал
8708
8700
2.2. Рекламни материали, в т.ч. печатна, интериорна и екстериорна реклама 
9528
12000
2.3. Хотелско настаняване
16056
16000
2.4. Трансфер на участници във фестивала
1900
2200
2.5. Акордиране, наем на нотен материал, автори програми, преводачи
4080
7200
2.6. Други организационни и технически разходи в т.ч.: осигурителни вноски, командировки, авторски права, пресконференции, такса БФА и др.
 
13340
 
15526
Общо разходи:
357395
355000
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
  
 
 
                                               Приложение 3
58. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ“ 2018
                                    ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ
 
            Проектобюджетът за 58-то издание на МФ „Мартенски музикални дни” през 2018 е разработен на базата на предложения проект за програма, извършеното договаряне с изпълнителите и цени на услугите към м. октомври 2017 г. Общата рамка на бюджета на фестивала за 2015 е 355 000 лв., при размер на общинската субсидия от 175 000 лв.
 
     
ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА
Приходната част на бюджета за 58-то издание на МФ „Мартенски музикални дни“ възлиза на  355 000 лв. и покрива планираните за подготовката и провеждането на фестивала дейности в програмната и организационна част.
С оглед балансираното разпределение на средствата за култура в рамките на проектобюджета на Община Русе за 2018 г., разчетите по приходната част на фестивалния бюджет не предвиждат завишение на общата рамка на бюджета спрямо отчета за 2017. Наличното увеличение на общинската субсидия до 175 000 лв. компенсира прогнозното намаление на средствата от други източници спрямо отчета за 2017, като запазва дела на общинското участие към дела на приходите от други източници в съотношение 49,3% на 50,7%.
                                                                                                                                                                               Таблица 1
Източници
Отчет 2017
План 2018
% от общите приходи
ОБЩО ПРИХОДИ:                                                                             
357604
355000
 
1. Община Русе
170000
175000
      49,3%
2. Други приходи  
187604
   180000
50,7%
  
 
 
Таблица 2
Други приходи
Отчет 2017
План 2018
ОБЩО ДРУГИ ПРИХОДИ в т.ч.:
187604
180000
Министерство на културата (трансфер)
40000
40000
Приходи от други източници в т.ч.:
147604
140000
Приходи от продажба на билети                                                           
  38650
38000
Приходи от спонсорство и реклама
57000
57000
Приходи от проекти и дарения
51954
45000
 
 
Видно от Таблица 2 най-съществен в структурата на приходите от други източници се очертава делът на приходите от спонсорство, реклама, проекти и дарения – общо 102 000 лв.,което съставлява73% от собствените приходи. С оглед на необходимостта от реалистично планиране на приходната част, разчетените в настоящия бюджет приходи от проекти и дарения отразяват постигнатите предварителни договорености с нашите партньори към настоящия момент от кампанията за финансовото осигуряване на фестивала, която технически ще продължи до края на м. февруари 2018.
Приходите от продажба на билети са разчетени максимално предпазливо, като запазват дял от 27% от общия обем на собствените приходи и 21% от общия размер на външните приходи, което очертава една устойчива в годините тенденция. Прогнозата за целевото финансиране от Министерството на културата запазва обема си от 2017 г.
 
РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА
                Разходната част на представения проект за бюджет възлиза на 355 000 лв. Проектните разчети са в рамките на предвидените постъпления по изпълнението на приходната част на бюджета и са разработени на база действащи цени на услугите към м. октомври 2017.   
                                                                                           
                      Таблица 3
 
Дейности
Отчет
2017
% от
общите разходи
План
2018
% от
общите
разходи
Общо разходи в т.ч.
357395
 
355000
 
1.     Програмни разходи  
303783
85
293374
          83
2.     Организационно-технически разходи
     53612
15
61626
21 
                                                                                                                 
  
Видно от Таблица 3 с най-тежък дял в структурата на разходната част на бюджета са програмните разходи (включват основно разходите за възнаграждения на артистите и съставите),планирани въпреки всичко изключително икономично в размер от 293 374 лв., като регистрира намаление спрямо отчета за 2017 в размер на 10 409 лв.
Данните в Таблица 4 отразяват структурата и обемите на организационно-техническите разходи, свързани с провеждането на фестивала. Наблюдава се увеличение на разходите по техническото и логистично обслужване на фестивала спрямо отчета за 2017 с 8014 лв., което се дължи основно на най-динамичната част от структурата на техническите разходи, свързана с наемането на нотен материал, рекламата, авторските права и задължителните осигурителни вноски за участниците във фестивала. В настоящия случай, видно от Таблица 3, увеличението се компенсира напълно от икономично планираните средства по издръжката на програмните разходи.
         Таблица 4
Организационно-технически разходи
Отчет
2017
План
2018
Общо организационно-технически разходи в т.ч.:
53612
61626
Сценичен, технически и обслужващ персонал
8708
8700
Реклама 
9528
12000
Хотелско настаняване
16056
16000
Трансфер на участници
1900
2200
Акордиране, наем нотен материал, наем  инструменти, преводачи, автори на програми
4080
    7200
Други организационни, в т.ч.: осигурителни вноски,  командировъчни разходи, авторски права, пресконференции, членски внос БФА и др.
 
13340
 
15526
 
Важно за настоящия анализ е и обстоятелството, че значителна част от преките разходи по бюджета, се реализират в полза на местната общност (хотелиерски и логистични услуги, възнаграждения на местни артисти и организационно-технически екипи, други местни услуги, данъци и такси) и представляват реален икономически принос за града.
В заключение, следва да обърнем внимание върху факта, че ранният етап на планиране на разходната част на фестивалния бюджет носи редица неизвестни от гледна точка на бързо променящата се пазарна среда и динамиката в цените на услугите. Само по себе си това обстоятелство винаги крие рискове за нормалното протичане на подготовката на фестивала и при неблагоприятно стечение на обстоятелствата може да наложи допълнителни икономии и корекции в предварително обявената програма.
 
 
Изводи:
 
Ø Бюджетът е балансиран и реалистичен;
Ø Разходната част е развита максимално икономично;
Ø Прогнозите за външното финансиране са разчетени в разумни и реалистични граници, като почиват на реално извършени към настоящия момент проучвания и договорености.  
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)