Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 719 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-77 от 19.08.2021 г., от Борислав Динков Бенов, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.150.649, находящ се в местност „Караманлийка“, землището на гр. Русе, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ се определя „Вилна зона“ (Ов), отговаряща на предвижданията на Общ устройствен план на Oбщина Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените показатели за зоната. Определят се ограничителни линии на застрояване отстоящи на 4м от страничните имотни граници към ПИ 63427.150.648 и ПИ 63427.150.650, на 6м от дъното на имота и на 2м от външната имотна граница, да се запази като елемент на плана съществуващата в имота обслужваща сграда както и да се предвиди ново застрояване на жилищна сграда с H до 7 м. Имотът е захранен с ток и вода от кооперации на територията на местността.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.150.649, находящ се в местност „Караманлийка“, землището на гр. Русе, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)