Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 719 Прието с Протокол № 28/14.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2018 година, съгласно Приложение 1 и Приложение 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)