Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 72 от 16.02.2012 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 72
Прието с Протокол № 6/16.02.2012 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и в изпълнение на изискванията в Насоките за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект по схема „Социално включване” – втори етап за услуги за ранно детско развитие и социално включване за деца от 0 до 7-годишна възраст и техните родители чрез изграждане на специализирана детска градина и детска здравна консултация на обща стойност до 1 600 000 лева – безвъзмездно финансиране по линия на програмата, без изискване за съфинансиране от Община Русе.
2. Дава съгласие Община Русе да поеме ангажимент за осигуряване на устойчивост на услугите, чрез тяхното поддържане най-малко 5 години след приключване на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)