Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 72 Прието с Протокол № 4/21.01.2016 г.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 и т.24 ЗМСМА и чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет реши:
1. Приема отчета за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2015 г., съгласно Приложение №1.
2. Приема Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2016 г., съгласно Приложение №2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)
 

Приложение №1

Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2015 г.
Обектите, включени в Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2015 г., приет с Решение №1264/22.01.2015 г. на Общински съвет – Русе са:
1. Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:
1.1. Продажба на 560 бр. акции, собственост на Община Русе, представляващи 25% от капитала на „Агропродукт” АД.
През 2015 г. няма заявен инвеститорски интерес и не е обявяван публичен търг.
2. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
2.1. Поземлен имот и изградената в него масивна едноетажна обществена сграда със сутерен (бивша баня 5) – кв. Дружба 2, бул. Гоце Делчев Поземленият имот е с площ 1399 кв.м., заедно с изградената в него масивна едноетажна сграда със застроена площ 289 кв.м. С Решение №1413 от 18.06.2015 г. на Общински съвет Русе е взето решение да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на поземлен имот с площ 1399 кв.м. и изградената в него масивна едноетажна обществена сграда със сутерен (бивша баня 5) – кв. Дружба 2, бул. Гоце Делчев 4, по АОС №6691/21.06.2012., при начална тръжна цена 120 000 лв., без ДДС. Проведен е търг с явно наддаване на 07.08.2015 г. и е сключен приватизационен договор на 28.08.2015 г. със Светослав Стефанов Тодоров определен за спечелил търга участник с достигната тръжна цена – 126 448,89 лв. с вкл., ДДС.
2.2. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”,Индустриален парк Русе. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе, по АОС №6125/10.11.2009 г. с площ 17221,00 кв.м., заедно с изградените в него сгради: Двуетажна масивна сграда със застроена площ 259,00 кв.м; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 132,00 кв.м.; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 490,00 кв.м. и Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 130,00 кв.м. За обекта има определена пазарна оценка от лицензиран оценител – 988 520 лв. /месец февруари 2011 г./.
През 2015 г. няма заявен инвеститорски интерес и за обекта не е обявяван публичен търг.
2.3. Нежилищен имот, АОС №3944/28.10.2002г., представляващ УПИ VІІ с площ от 4 025 кв.м. от кв. 60 по регулационния и застроителен план на село Тетово.
Нежилищен имот, АОС №3944/28.10.2002г., представляващ УПИ VІІ с площ от 4 025 кв.м. от кв. 60 по регулационния и застроителен план на село Тетово одобрен със Заповед №638/1965г. и изградената в него масивна триетажна сграда със застроена площ от 630 кв.м. Имотът е предназначен за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно строително разрешение №11 от 15.04.1978г и е въведена в експлоатация през 1980 г. Сградата е масивна триетажна със сутерен /бивша поликлиника/ със застроена площ 500 кв.м. и е с административно обслужващо предназначение. Сградата е със стоманобетонови колони, пояси и плочи и дървена покривна конструкция с покритие от керемиди.Стените са тухлени носещи с гладка мазилка отвътре и отвън. Дограмата е стара дървена. Към първия етаж има самостоятелен вход от север. Към втория и третия етаж има самостоятелен вход и стълбищна клетка от изток. За обекта има определена пазарна оценка от лицензиран оценител – 270 000 лв. /месец май 2014 г./.
През 2015 г. няма заявен инвеститорски интерес и за обекта не е обявяван публичен търг.
2.4. Застроен поземлен имот, АОС №7180/14.02.2014 г., с идентификатор 63427.11.84, с площ 1937 кв.м. и по скица №15-14290/31.01.2014 г. 1937 кв.м., заедно с едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна”, с адрес кв. ДЗС, гр.Русе.
Застроен поземлен имот, с идентификатор 63427.11.84 с площ 1937 кв.м. заедно със застроената в него едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна” с идентификатор 63427.11.84.1 със застроена площ от 339 кв.м, по АОС №7180/14.02.2014 г., намиращ се в град Русе, кв. ДЗС в стопанския двор на експерименталната база. Поземленият имот с идентификатор 63427.11.84, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри е с площ 1937 кв.м. Сградата е строена 1959 г., масивна със стоманобетонови елементи, със застроена площ от 339 кв.м, на един етаж, с изграден избен етаж. За имота има определена пазарна оценка от лицензиран оценител – 75 500 лв.
През 2015 г. няма заявен инвеститорски интерес и за обекта не е обявяван публичен търг.
2.5. Застроен поземлен имот, АОС №6907/25.02.2013г. с идентификатор 63427.2.5670 с площ от 1688 кв.м. и по скица №12056/15.11.2012г. 1688 кв.м, намираща се в град Русе, ул. „Пристанищна” №13.
Застроен поземлен имот, с идентификатор 63427.2.5670 с площ от 1688 кв.м., по АОС №6907/25.02.2013г. и скица №12056/15.11.2012г. намиращ се в град Русе, ул. „Пристанищна” №13 заедно със застроените в него сгради: Сграда с идентификатор 63427.2.5670.1, със застроена площ от 156 кв.м., на един етаж с промишлено предназначение, построена 1974г., с носеща конструкция – метална масивна монолитна; Сграда с идентификатор 63427.2.5670.2 със застроена площ от 164 кв.м. на един етаж с промишлено предназначение построена 1974г., масивна с тухлени носещи стени; Сграда с идентификатор 63427.2.5670.8 със застроена площ от 39 кв.м. на един етаж с промишлено предназначение масивна с тухлени стени и стоманобетонова плоча за покривна конструкция, сградата е построена през 1974 г. Имотът съгласно регулационен план представлява Урегулиран поземлен имот № ІІ-2899 в квартал 890.
С Решение №1227/11.12.2014 г. на Общински съвет Русе е взето решение за обявяване на търг с явно наддаване за продажба на описания по-горе имот с начална тръжна цена 65 000 лв. без ДДС. Закупени са 7 броя тръжни документи. Проведен е търг с явно наддаване на 25.02.2015 г. с допуснати двама участника – „Авеа Русе“ ЕООД и Иван Димитров Тодоровски. На 06.04.2015 г. е сключен приватизационен договор с Иван Димитров Тодоровски определен за спечелил търга участник с достигната тръжна цена – 105 092,09 лв. с вкл., ДДС.
2.6. Магазин за цветя в жилищен блок „Сердика-Б“, ул. Петко Д. Петков №10, гр. Русе.
Магазин за цветя в жилищен блок „Сердика-Б“, ул. Петко Д. Петков №10, гр. Русе, по АОС №356/22.04.1996 г. Магазинът е с разгъната застроена площ от 49,46 кв.м. и 2,41 идеални части от общите части на сградата и отстъпено право на строеж
С Решение №1358 от 23.04.2014 г. на Общински съвет Русе е взето решение за обявяване на търг с явно наддаване за продажба на описания по-горе имот с начална тръжна цена – 72 400 лв. Закупени са 9 броя тръжни документи. Проведен е търг с явно наддаване на 18.06.2015 г. с допуснати пет участника. На 23.07.2015 год. е сключен приватизационен договор с Валентин Бориславов Миленков определен за спечелил търга участник с достигната тръжна цена – 75 400 лв.
2.5. Поземлен имот с идентификатор 63427.2.590 с площ 259 кв.м., гр. Русе, пл. „д-р Мустаков“ .
Съгласно АОС №7388/05.02.2015 г., и скица №15-137465/02.04.2015г. обектът представлява двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2., със застроена площ от 44 кв.м., предмет на АОС №7388/05.02.2015 г., заедно с отстъпеното право на строеж с обща площ от 110 кв.м. намираща се на пл. д-р Мустаков, гр. Русе. Тя е самостоятелна сграда, застроена по монолитен способ до съществуващ трафопост. Изградена е през 2001-2002 г. като градински център на общинско търговско дружество „Паркстрой“ ЕООД. Функционално е разпределена по следния начин: търговско помещение на партерния етаж с два входа: търговски от площад д-р Мустаков и служебен към вътрешен двор от север. Обектът е обособен за търговска дейност, използван е като магазин за цветя и друг вид промишлени стоки, но към настоящия момент не функционира.
С Решение №1359 от 23.04.2015 год. на Общински съвет Русе е взето решение за обявяване на търг с явно наддаване за продажба на описания по-горе имот с начална тръжна цена 80 150 лв. За определените дати за търга – 19.06.2015 г. и 14.07.2015 г. има закупени 4 бр. тръжни документи. Поради неявяване на кандидатите няма проведен търг.
От Годишният план за приватизация на общинска собственост през 2015г. са реализирани три приватизационни сделки на обща стойност 306 940, 98 лв., при очаквани постъпления в размер на 300 000 лв.
С Решение №1226/11.12.2014 г. на Общински съвет – Русе, от паричните постъпления от приватизация под формата на капиталов трансфер са предоставени 220 000 лв. на 4 лечебни заведения – общински търговски дружества: „Диагностично-консултативен център-1-Русе“ ЕООД, „Медицински център 1 – Русе“ ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение д-р Д. Граматиков – Русе“ ЕООД и „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД, за закупуване на медицинска апаратура, със срок за закупуване до 31.10.2015 г.
Комисията за приватизация и следприватизационен контрол (КПСК) на основание чл.9, т.18 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на Общински съвет Русе е осъществила през 2015 г. два пъти следприватизационен контрол по изпълнението на приватизационен договор от 21.10.2014г. Предоставени са два доклада от МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД – / Вх. №30-1843-2/17.04.2015г. и Вх. №32-04-4#1/19.11.2015г./, относно изпълнението на приватизационния договор.
КПСК констатира, че поетите задължения по приватизационен договор от 21.10.2014г. за продажбата на дела на Община Русе, представляващ 100 на 100 от вписания капитал на „ДКЦ-2-Русе“ ЕООД, се изпълняват от МБАЛ „МЕДИКА РУСЕ“ ООД.

Приложение №2
Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2016 г.
I. Приоритетни цели
Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и незавършени обекти на строителство, невключени в имуществото на общински търговски дружества постъпват по бюджета на общината.
Постъпленията от приватизацията може да се разходват само за придобиване и основен ремонт на дълготрайни материални активи, за разходи, свързани с приватизационния процес, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура.
Приватизационният процес се осъществява на основание Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) и подзаконовите нормативни актове, както и Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол на ОбС Русе, при спазване принципите на:
– осигуряване на прозрачна и икономически ефективна приватизация;
– равнопоставеност на всички участници;
– осигуряване на постъпления в общинския бюджет, които да бъдат използвани за инвестиционни цели.
II. Годишен план за работа по приватизация на общинска собственост през 2016 г.
3. Дялове – собственост на Община Русе от търговски дружества:
3.1. Продажба на 560 бр. налични акции, собственост на Община Русе, които представляват 25% от капитала на „АГРОПРОДУКТ” АД.
Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 57 500 лева.
4. Общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговски дружества, които се използват за стопански цели:
4.1. Застроен поземлен имот намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015г. с площ от 18 963 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на ползване: за друг вид производствен, складов обект.
Имотът е придобит от Община Русе при ликвидацията на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД с Решение №1298/26.02.2015г. на Общински съвет – Русе.
Съгласно регулационния план е урегулиран поземлен имот III, Източна промишлена зона на гр. Русе, одобрен със заповед №1701 от 25.08.1994 г., на Кмета на Община Русе. В имота са построени следните сгради:
1. Сграда 63427.8.1152.1 със застроена площ 392 кв.м. на един етаж, масивна носеща конструкция с тухлени стени, метална дограма с предназначение – склад, построена е през 1968 г.
2. Сграда 63427.8.1152.2 със застроена площ 448 кв.м., на един етаж, конструкция с метални колони и ферми, тухлени стени, метална дограма с предназначение – склад. Сградата е построена през 1979 г.
3. Сграда 63427.8.1152.3 със застроена площ 264 кв.м., на един етаж, конструкцията е стоманобетонови основи, колони, плочки, тухлени оградни стени, като в западната част е оформена битова част с метална дограма с предназначение – механична работилница. Сградата е построена през 1968 г.
4. Сграда 63427.8.1152.4 със застроена площ 551 кв.м., на един етаж, конструкцията е масивна с бетонови основи, колони, тухлени носещи и преградни стени, метална дограма с предназначение – склад. Сградата е построена през 1968 г.
5. Сграда 63427.8.1152.19 със застроена площ 473 кв.м., на четири етажа и разгъната застроена площ 1892 кв.м. Конструкцията е стоманобетонова сглобяема сграда върху бетонови фундаменти, с колони, фасадни панели и плосък покрив и монтиран асансьор. Предназначението и е силозно пространство, сградата е построена през 1986 г.
6. Сграда 63427.8.1152.7 със застроена площ 174 кв.м., масивна стоманобетонова сграда, оформени помещения за трафопостове, табла НН и склад. Под трафопоста има маслосборна яма, а под таблата – кабелен простор, с предназначение трафопост. Сградата е построена през 1981 г.
7. Главен корпус, представляващ няколко тела, построени в различни периоди.
7.1. Сграда 63427.8.1152.8 със застроена площ 315 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда, построена през 1968г.
7.2. Сграда 63427.8.1152.9 със застроена площ 360 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда, построена 1968 г. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
7.3. Сграда 63427.8.1152.10 със застроена площ 316 км.м., на четири етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда. Конструкцията е масивна, стоманобетонова, с тухлени зидове върху бетонови основи.
7.4. Сграда 63427.8.1152.11 със застроена площ 238 кв.м., на три етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
7.5. Сграда 63427.8.1152.13 със застроена площ 1188 кв.м. на три етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
7.6. Сграда 63427.8.1152.14. със застроена площ 1006 кв.м., на два етажа със сутерен и предназначение – промишлена сграда. Сградата е построена през 1968г.
7.7. Сграда 63427.8.1152.15 със застроена площ 418 кв.м., на един етаж със сутерен и предназначение – промишлена сграда.
8. Сграда 63427.8.1152.12 със застроена площ 28 кв.м., на един етаж, предназначение – портал. Сградата е построена през 1968 г.
9. Сграда 63427.8.1152.16 със застроена площ 275 кв.м., на пет етажа със сутерен. Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова с асансьор. На първия етаж са разположени: пропуск, салон и магазин, от втория до петия етажи са разположени канцеларии, зъболекарски кабинет. На всеки етаж има самостоятелен санитарен възел. Предназначение – административна сграда, построена през 1968 г.
10. Сграда 63427.8.1152.17 със застроена площ 353 кв.м., на два етажа със сутерен, носещата конструкция е монолитна, стоманобетонова, изградена от тухлени зидове върху бетонови основи. На първия етаж са разположени санитарни възли, кухни с хладилници и складови помещения. Предназначение – административна сграда, построена през 1968 г.
11. Сграда 63427.8.1152.18 със застроена площ 68 кв. м., на един етаж, носещата конструкция е метална. Сградата е построена през 1982г., предназначението и е магазин.
12. Сграда 63427.8.1152.20 със застроена площ 297 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е метална, предназначение – склад. Сградата е построена през 1979г.
13. Сграда 63427.8.1152.5 със застроена площ 275 кв.м., на един етаж, носещата конструкция е масивна монолитна с преградни тухлени стени. Предназначение – ремонтна работилница, построена през 1968г.
След преминаване на посочения имот в собственост на Община Русе, намиращ се в Източна промишлена зона, ул. Потсдам №1, гр. Русе, АОС №7438/12.05.2015г., цели помещения и части от тях са отдадени под наем. Към настоящия момент са сключени 18 договора за наем на помещения на ул. Потсдам №1, гр. Русе. Постъпващия месечен приход в Община Русе от наемателите на имота е в размер на 9 465.00 лева. Данъчната оценка на имота към 12.05.2015г. е в размер на 3 154 000 лева.
Очакваните приходи ще зависят от оценката на лицензиран оценител.
2.2. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе, АОС №6125/10.11.2009 г. с площ 17221,00 кв.м., заедно с изградените в него сгради: Двуетажна масивна сграда със застроена площ 259,00 кв.м; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 132,00 кв.м.; Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 490,00 кв.м. и Масивна сграда (хангар, депо, гараж) със застроена площ 130,00 кв.м. За обекта има определена пазарна оценка от лицензиран оценител – месец февруари 2011 г. (988 520 лв.).
През 2015 г обектът не е предлаган за продажба, поради липса на инвеститорски интерес.
Очакваните приходи са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 990 000 лв.
2.3. Застроен поземлен имот в местност „Слатина”, Индустриален парк Русе, АОС №7318/29.07.2014г., представляващ УПИ II-91 от кв.887 по плана на гр. Русе, одобрен със заповед РД-01-1378/22.06.2005г. на Община Русе, а по кадастрална карта и кадастрални регистри представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.333.89, с площ 211 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизиране и начин на трайно ползване: за производствен, складов обект, заедно с изградената върху него сграда с идентификатор 63427.333.89.1 със застроена площ 80 кв.м., брой етажи 2, предназначение: друг вид сграда за обитаване. Данъчната оценка на имота към 29.07.2014г. – земя – 2 768,50 лева и сграда – 17 735,80 лева.
Очакваните приходи ще зависят от оценката на лицензиран оценител.

2.4. Нежилищен имот, АОС №3944/28.10.2002г., представляващ УПИ VІІ с площ от 4 025 кв.м. от кв. 60 по регулационния и застроителен план на село Тетово, одобрен със Заповед №638/1965г. и изградената в него масивна триетажна сграда със застроена площ от 630 кв.м. Имотът е предназначен за здравно заведение. Сградата на бившата поликлиника е построена съгласно строително разрешение №11 от 15.04.1978г и е въведена в експлоатация през 1980 г. Сградата е масивна триетажна със сутерен /бивша поликлиника/ със застроена площ 500 кв.м. и е с административно обслужващо предназначение. Сградата е със стоманобетонови колони, пояси и плочи и дървена покривна конструкция с покритие от керемиди. Стените са тухлени носещи с гладка мазилка отвътре и отвън. Дограмата е стара дървена. Към първия етаж има самостоятелен вход от север. Към втория е третия етаж има самостоятелен вход и стълбищна клетка от изток. През 2015 г обектът не е предлаган за продажба, поради липса на инвеститорски интерес.
Очакваните приходи от продажба на имота, след изготвена оценка от лицензиран оценител, са в размер на 270 000 лв.
2.6. Недвижим имот, АОС №7180/14.02.2014 г., представляващ едноетажна масивна комбинирана сграда „Баня-фурна” със застроена площ по акт за общинска собственост от 347 кв.м, а по скица 339 кв.м, намираща се в град Русе, кв. ДЗС в стопанския двор на експерименталната база. Поземлен имот с идентификатор 63427.11.84, съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри е с площ 1937 кв.м. Сградата е строена 1959 г., масивна със стоманобетонови плочи, изцяло на изба.
През 2015 г обектът не е предлаган за продажба, поради липса на инвеститорски интерес.
Очакваните приходи от продажба на имота, след изготвена оценка от лицензиран оценител, са в размер на 75 500 лв.
2.7. Съгласно АОС №7388/05.02.2015 г., и скица №15-137465/02.04.2015г. обектът представлява двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2., със застроена площ от 44 кв.м., предмет на АОС №7388/05.02.2015 г., заедно с отстъпеното право на строеж с обща площ от 110 кв.м. намираща се на пл. д-р Мустаков, гр. Русе. Тя е самостоятелна сграда, застроена по монолитен способ до съществуващ трафопост. Изградена е през 2001-2002 г. като градински център на общинско търговско дружество „Паркстрой“ ЕООД. Функционално е разпределена по следния начин: търговско помещение на партерния етаж с два входа: търговски от площад д-р Мустаков и служебен към вътрешен двор от север. Обектът е обособен за търговска дейност, използван е като магазин за цветя и друг вид промишлени стоки, но към настоящия момент не функционира.
Очакваните приходи от продажба на имота, са в размера на последно обявената начална тръжна цена – 80 150 лв.
Годишният план за работа по приватизация може по всяко време да бъде попълван и актуализиран с оглед инвеститорския интерес и постигане на оптимални резултати от провеждането на приватизационния процес.
Годишният план за работа по приватизация на общинска собственост през 2016 г. действа до приемането на плана за следващата година.
Съгласно чл. 6, ал. 3 ЗПСК, приемането на плана не е условие за вземане на решение и за действителността на сключените приватизационни сделки.
За всяка конкретна процедура, свързана с приватизация на обекти общинска собственост, се внася отделно предложение след становище на Комисията за приватизация и следприватизационен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)