Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 72

РЕШЕНИЕ № 72
Прието с Протокол № 6/13.02.2008 г.

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общинския съвет реши:

І. Променя Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация, както следва:
1. Да отпаднат т.23 и т.24 от чл.5, ал.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински Съвет – Русе, тъй като не съответстват на разпоредбите на чл.30, ал.4, т.6 и чл.42, ал.1, т.2 , във връзка с ал.2 и ал.3 от ЗМСМА.
2. т.25 да се запази и номерира като т.23
3. В чл.17ал.1т.16 от Правилник за организацията и дейността на Общински Съвет – Русе следва да се допълни: „подписва заповеди за командировки в чужбина на кмета на общината”.
4. В чл.25,ал.3 следва да се промени „документите по чл.25, ал.2”.
5. В чл.25,ал.4 следва да се промени „обстоятелствата по чл.25, ал.3”.
6. В чл.25, ал.6, следва да се допълни: „В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, лице което при избирането му за общински съветник заема длъжност по чл.25, ал.1, т.9, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия”.
7. В чл.102 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет – Русе, ” Председателят на общинския съвет съобщава на следващото заседание на общинския съвет за оспорване на решение на общинския съвет от кмета на общината” да се добави „или от областният управител”в случаите, посочени в чл.45от ЗМСМА.
8. В чл.119, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет – Русе да се добави „в 14-дневен срок от получаването им”.
9. В чл.119, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински Съвет – Русе да се промени „в 14-дневен срок от получаването им”.
10. В чл.122, ал.2 да се промени: „в тридневен от издаването или подписването”.