Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 720 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-38/23.06.2021 г. и №30-13756-1#1/07.10.2021 г.  от ДЗЗД „Чифлишко езеро“, представлявано от Веселка Тонкова Енчева , Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод  до поземлени имоти: 503.1449, 503.1451, 503.1450, 503.1443, 503.1440, 503.1436, 503.1435, 503.1430, 503.1437, 503.1433, 503.1432, 503.1418, 503.1421, 503.1425, 503.1426, 503.1429, 503.1428, 503.1424, 503.1420, 503.1419, 503.1407, 503.1410, 503.1411, 503.1416, 503.1417, 503.1415, 503.1412, 503.1413, 503.2425, 503.1397, 503.1154, 503.1150, 503.1149, 503.1148, 503.1151, 503.1152, 503.1155 в м. „Дрибака“,  землище на с. Николово по първи вариант на трасе. Трасето засяга следните имоти общинска собственост: 51679.173.452, 51679.503.7034, 51679.503.7103, 51679.503.7054, 51679.503.7055, 51679.503.7056, 51679.503.7057, 51679.503.7058, 51679.503.7106 в землището на с. Николово и 63427.319.6 в землището на гр. Русе и 63427.319.177, землище на гр. Русе – държавна частна собственост. Всички имоти са с трайно предназначение „За селско стопанство“.
  2.  Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)