Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 720

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.6, ал. 2 от ЗМДТ, във връзка с чл. 11, т.1 от Наредба № 42 за изискванията към ветеринарните лечебни заведения и видът и обемът на ветеринарномедицинската дейност, която може да се извършва в тях и чл. 53, ал.3 от Закона за защита на животните, Общинският съвет реши:

1. Отлага за следващо заседание приемане на промяна в Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе след преработване.