Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 721 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

       На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-45/03.08.2021 г. от „С У К -3“ ООД чрез Камен Филипов, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 65348.68.176 в м. „Люцерните“, землище на с. Сандрово по първи вариант на трасе през  ПИ 65348.68.65 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 65348.68.173 с НТП „За местен път“ – общинска собственост.
  2.  Дава предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)