Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 721

Прието с Протокол № 34/12.11.2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.5, чл.18 и чл. 19, ал. 1 от Закона за автомобилните превози и чл. 7, ал. 1, т.1, чл. 8, ал. 1, ал. 3, чл. 17, ал. 1, т.1, чл. 17, ал. 2, 3, 4, 5 и 7, чл. 18, и чл. 19 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от Министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 32 от 29.03.2002 г., изм. и доп. (Наредба №2), общинският съвет реши:
І. Утвърждава предложената в Приложение № 1 към настоящото решение нова общинска транспортна схема на гр. Русе.
ІІ. Утвърждава предложените в Приложение № 2 Тролейбусни и автобусни разписания на градските линии от общинската транспортна схема и определя съгласно Приложения с номера № 3, № 4 и № 5 линиите и курсовете, които да бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица при спазване на нормативите за относителния дял на курсовете, посочени в чл. 18 от Наредба № 2.
ІІІ. Да бъде проведен конкурс за възлагане на превозите по всички градски автобусни линии от общинската транспортна схема, за срок на договора от 8 (осем) години.
ІV. В съответствие с чл. 2 от Наредба № 2, в конкурса могат да участват физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лицензия и други документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови нормативни актове.
V. С настоящото Решение Общинският съвет делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на Кмета на Община Русе и го оправомощава да предприеме, извърши и приеме всички правни и фактически действия по провеждането на конкурса.
VІ. Възлага на Кмета на Община Русе, в рамките на предоставената му от закона оперативна самостоятелност, да издаде заповед на основание чл. 17, ал.4 от Наредба № 2, съдържаща определените в нормативния акт реквизити. Със същата заповед да се утвърди конкурсната документация, включително проект на договор за възлагане на превозите, съобразен с предмета на конкурса и всички изисквания и критерии, посочени в настоящото Решение.
VІІ. Определя състава на комисията за провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения, както следва – Председател и членове, общо 14 (четиринадесет) души, от които:
– Един правоспособен юрист;
– Общински съветници – 5 души, както следва:
1. Веско Маринов;
2. Пламен Рашев;
3. Евгени Игнатов;
4. Георги Илиев
5. Пламен Ламбел
– Двама представители на общинска администрация;
– Един представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”;
– Един представител на ОДП гр. Русе – „Пътна полиция”;
– Един представител на Териториалната данъчна дирекция – Русе (Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – Русе);
– Трима представители на браншовите организации в областта на автомобилния транспорт.
В заповедта по чл. 17, ал. 6 от Наредба №2, Кметът на Община Русе да определи персоналния състав на комисията, като посочи поименно предварително избраните от Общински съвет нейни членове и да определи правила за избиране на Председател на комисията, както и правила за работа и за вземане на решения.
VІІІ. На основание чл. 19, ал. 1 от Наредба №2, Общинският съвет утвърждавa критерии, показатели и начин за оценка и класиране на кандидатите, както следва:
1. Екологичност на превозните средства (К1):
Всяко превозно средство със сертификат за екологично работещ двигател получава съответните точки:
• ЕВРО 5 получава 15 (петнадесет) точки;
• ЕВРО 4 получава 10 (десет) точки;
• ЕВРО 3 получава 8 (осем) точки;
• ЕВРО 2 получава 6 (шест) точки;
• ЕВРО 1 получава 2 (две) точки;
Точките по този критерий се образуват като средна аритметична величина от получените точки за всяко от основните МПС, с което се кандидатства /автобусите, предвидени за изпълнение на съответните разписания, без резервните/, т.е. сборът на точките по този критерий, получен за всяко от основните МПС, разделен на броя на основните МПС. Резултатът се закръгля до стотните след десетичната запетая.
Обстоятелствата по този критерий се доказват чрез свидетелството за регистрация на МПС или чрез сертификат за типово одобрение, приложен към договора за покупко-продажба (предварителен или окончателен) или към договора за лизинг. Когато документите са на език, различен от българския, те задължително се представят с официален превод на български език.
2. Цени и социални облекчения (К2):
Най-ниската оферирана цена (мин. Ц.) се приема за базисна и кандидатът получава 10 (десет) точки. Всяка следваща оферирана цена, по-висока от базисната, получава -1 (минус една) точка до изчерпване на точките по критерия. Цената е единична цена на един билет, покриващ разходите за транспорт от началния до крайния пункт за един пакет линии.
Предложените социални облекчения се оценяват от комисията, като всяко получава по 0,2 (нула цяло и две) точки.
Точките по този критерий се образуват като сбор от получените точки от цената и социалните облекчения. Цената и социалните облекчения се вписват в договора на съответния класиран кандидат.
3. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица (К3):
Всяко превозно средство, оборудвано за превоз на трудноподвижни лица, получава по 10 (десет) точки. Превозните средства без такова оборудване получават по 0 (нула) точки. Точките по този критерий се образуват като сбор от получените точки за всяко МПС.
Обстоятелствата по този критерий се доказват чрез представяне на Протокол за извършен периодичен технически преглед за проверка на техническата изправност на ППС и карта за допълнителен преглед на превозните средства издадени от пункт за технически прегледи на ППС и удостоверяващи годността на автобусите за обществен превоз на трудноподвижни лица.
Когато кандидат участва в конкурса, представяйки договор за покупко-продажба (предварителен или окончателен) или за лизинг на превозните средства, с които ще изпълнява задълженията си при евентуално сключване на договор за възлагане на превозите, обстоятелствата по този критерий се доказват чрез декларация от производителя за съответствие с изискванията за транспортна годност на автобуса за обществен превоз на трудноподвижни лица, покриваща критериите за обслужване на трудноподвижни лица по Приложение 4 към чл. 8, ал. 2 от Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, или техническа документация на автобуса относно критериите за обслужване на трудноподвижни лица. Когато документите са на език, различен от българския, те задължително се представят с официален превод на български език.
4. Възрастов състав на автомобилите (К4):
• Определя се средната възраст на парка, с който участва съответният кандидат, и съответстващият й брой точки, както следва:
• При средна възраст на парка между 0 (нула) и 1 (една) година – 25 (двадесет и пет) точки;
• При средна възраст на парка над 1 (една) до 5 (пет) години – 15 (петнадесет) точки;
• При средна възраст на парка над 5 (пет) до 10 (десет) години – 5 (пет) точки;
• При средна възраст на парка над 10 (десет) до 15 (петнадесет) години – 3 (три) точки.
Средната възраст на парка , с който участва съответният кандидат, се определя като средната аритметична величина от сбора на годините на всяко от основните МПС, с което се кандидатства /автобусите, предвидени за изпълнение на съответните разписания, без резервните/ ,т.е. сборът от сумата на годините на всяко от основните МПС се разделя на броя на основните МПС. Сумата на годините за всяко основно МПС се определят като време изминало от средата на годината на фактическо производство на съответното основно МПС до крайния срок за подаване на офертите на кандидатите за участие в конкурса. При определянето на годините на всяко основно МПС при остатък – равен или по-голям от 6 /шест/ месеца се закръгля към по-високата стойност, а при остатък по-малък от 6 /шест/ месеца се закръгля към по-ниската стойност. В рамките на месеца при остатък равен или по-голям от 15 дни се закръгля по-високата стойност, а при остатък по-малък от 15 дни, към по-малката. При определяне на средно аритметична величина от сбора на годините на основните МПС, резултатът се закръгля до десетите след десетичната запетая.
Обстоятелствата по този критерий се доказват по един от следните начини:
За регистрирани МПС – чрез регистрационните документи (свидетелство за регистрация) на автобусите, като при констатиране на несъответствие на данните от регистрационния документ с годината на фактическо производство на МПС, указана на табелката на същото, оценяването се извършва по годината на фактическо производство на МПС, указана на табелката му.
За нови, нерегистрирани, МПС – договор за покупко-продажба (предварителен или окончателен) или договор за лизинг на превозните средства, с които ще се изпълняват задълженията при евентуално възлагане, като в договора следва да е описано дали ще се закупуват или наемат нови автобуси или употребявани такива. В последния случай е необходимо за всеки автобус да бъде посочена годината на производство. При сключен договор за покупко-продажба (предварителен или окончателен) или договор за лизинг на нови превозни средства, други документи за доказване възрастта им (освен самия договор) не се изискват. Когато документите са на език, различен от българския, те задължително се представят с официален превод на български език.
5. НАЧИН НА КЛАСИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:
Всяко предложение, на база внесената оферта, формира обща оценка в точки, представляваща комплексна оценка от горните критерии, и определена по следната формула:
Обща оценка = 0,7*(К1+К3+К4) + 0,3*К2
Където:
К1, К2, К3 и К4 са точките по критериите по-горе;
0,7 и 0,3 са коефициенти на тежест при формиране на крайната оценка.
Поредността в класирането е на база комплексната оценка на всяко предложение, като на първо място се класира предложението на този кандидат, който е с най-голям общ брой точки. При равенство се класира получилият по-голям брой точки по критерий „Възрастов състав на автомобилите” кандидат. При второ равенство се класира този кандидат, който е получил по-голям сбор от точки по критериите „Възрастов състав на автомобилите” и „Екологичност на превозните средства”.
ІХ. На основание чл. 22, ал. 2 от Наредба № 2, Общинският съвет определя цена на конкурсната документация в размер на 60 лв. (шестдесет лева) без ДДС.
Х. Допълнителни изисквания:
Допуска се участие в конкурса с договори за покупко-продажба (предварителни или окончателни) на превозни средства, както и с договори за лизинг на превозни средства. Предварителният договор за покупко-продажба следва да се представи заедно с оригинал на банкова гаранция или документ за внесен паричен депозит в полза на Община Русе за обезпечение на задължението на участника реално да закупи автобусите. Размерът на банковата гаранция или паричния депозит е 5000 (пет хиляди) лева за всяко транспортно средство – обект на предварителен договор за покупко-продажба, с което се кандидатства в конкурса. На спечелилия конкурса кандидат, гаранцията се освобождава от община Русе след доставка и въвеждане в експлоатация на посоченото превозно средство, констатирано чрез двустранен протокол между общината и превозвача, подписан от страните по договора. На останалите участници след трето място гаранцията се освобождава след изтичане на срока за обжалване. В договорите следва ясно да са отразени и/или декларирани всички обстоятелства, необходими за оценяването на автобусите, съгласно гореописаните критерии. Когато документите са на език, различен от българския, те задължително се представят с официален превод на български език.
Настоящото решение подлежи на обжалване в едномесечен срок от неговото съобщаване пред Административен съд – Русе.

Приложение № 1

маршрути от Общинска транспортна схема в частта градски линии:

1. ТРОЛЕЙБУСНИ МАРШРУТИ

1. линия № 1 – Централна жп гара, ул. Борисова, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, бул. Фердинанд, хотел „Рига” и обратно;
2. линия № 2 – Бор, бул. Трети март, ул. Сент Уан, ул. Николаевска, /обратно ул. Стефан Стамболов/, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Липник, КАТ и обратно;
3. линия № 9 – Бор, бул. Трети март, ул. Сент Уан, ул. Николаевска, /обратно ул. Стефан Стамболов/, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, бул. Христо Ботев, бул. В. Левски, ул. Т. Икономов, Чародейка Г-юг /обръщало/ и обратно;
4. линия № 13 – жк Дружба-3 /обръщало/, ул. Даме Груев, бул. В. Левски, бул.Христо Ботев, бул. Цар Освободител, пл. Оборище, бул. Липник, ул. Иван Ведър, гара Разпределителна и обратно;
5. линия № 21 – жк Чародейка Г-юг /обръщало/, ул. Тодор Икономов, бул. Васил Левски, бул. Христо Ботев, бул. Цар Освободител, пл. Оборище, бул. Липник, ул. Иван Ведър, гара Разпределителна и обратно;
6. линия № 24 – Бор, бул. Трети март, ул. Сент Уан, ул. Николаевска /обратно ул. Стефан Стамболов/, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, бул. Христо Ботев, бул. Васил Левски, ул. Даме Груев, жк Дружба-3 /обръщалото/ и обратно;
7. линия № 25 – кж Дружба-3 /обръщало/, ул. Даме Груев, бул. Васил Левски, бул. Христо Ботев, п.в. Христо Ботев, бул. България, п.в Охлюва, бул. Мидия Енос, ул. Борисова, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Захар Био и обратно;
8. линия № 26 – Бор, бул. Трети март, ул. Сент Уан, ул. Николаевска /обратно ул. Стефан Стамболов/, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Захар Био и обратно;
9. линия № 27 – жк Дружба-3 /обръщало/, ул. Даме Груев, бул. Васил Левски, бул. Христо Ботев, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Захар Био и обратно;
10. линия № 29 – жк Чародейка Г-юг /обръщало/, ул. Тодор Икономов, бул. Васил Левски, бул. Христо Ботев, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Захар Био и обратно;

2. АВТОБУСНИ МАРШРУТИ

1. линия № 3 – ж.к. Чародейка-север /обръщало/, кв. Чародейка Г-юг, ул. Тодор Икономов, бул. Васил Левски, ул. Луи Айер, ул. Гоце Делчев, бул. България, п.в. Христо Ботев, бул. България, п.в. Охлюва, бул. Мидия Енос, пл. А. Стамболийски, ул. Николаевска, ул. Ст. Стамболов, п.в. Сарая, бул. Трети март, Метро;
Обратно: Метро, бул. Трети март, п.в. Сарая, ул. Ст. Стамболов, п.в. Охлюва, бул. България, ул. Гоце Делчев, ул. Луи Айер, бул. Васил Левски, ул. Т. Икономов, жк Чародейка Г-юг, Чародейка-Север;
2. линия № 4 – жк Дружба-3 /бл.45/, ул. Стоян Михайловски, ул. Добри Войников, ул. Ал. Хаджирусет, бул. Гоце Делчев, ул. Даме Груев, бул. Васил Левски, ул. Т. Икономов, Чародейка Г-юг, ул. Филип Станиславов, п.в. Розова долина, ул. Шипка, ул. Чипровци, ул. Н. Петков, ул. Тулча, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Дунав мост, бул. България, ИЗОМА и обратно;
3.линия № 5 – Централна жп гара, ул. Николаевска, бул. Скобелев, бул. Липник, ул. Братислава, ул. Рига, ул. Петрохан, Кооп. Пазар;
Обратно: Кооп. Пазар, ул. Шипка, ул. Згориград, ул. Петрохан, ул. Рига, ул. Братислава, бул. Липник, бул. Скобелев, ул. Ст. Стамболов, ул. Мидия Енос, Централна жп гара;
4. линия № 6 – Дом на културата, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул. Скобелев, ул. Ст. Стамболов /обратно по ул. Сент Уан и ул. Николаевска/, ул. Струма, бул. Трети март, гл. път І-5, Метро, кв. Долапите, кв. Средна кула, Асфалтова база и обратно;
5. линия № 7 – жк Дружба-3 /обръщало/, жк Чародейка Г-юг, жк Чародейка-север, бул. Хр. Ботев, п.в. Христо Ботев, бул. България, п.в. Охлюва, бул. Мидия Енос, жп гара, ул. Борисова, бул. Скобелев, ул. Ст. Стамболов /обратно по ул. Сент Уан и ул. Николаевска/, ул. Св. Димитър Басарбовски, кв. Средна кула, кв. Долапите /обръщалото/ и обратно;
6. линия № 8 Дом на културата, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, ул. Мария Луиза, ул. Ст. Стамболов, ул. Струма, п.в. Сарая, ул. Св. Дим. Басарбовски, кв.Средна кула, Ново гробище;
Обратно: Ново гробище, кв. Средна кула, ул. Св. Дим. Басарбовски, ул. Струма, ул. Сент Уан, ул. Николаевска, ул. Бозвели, ул. Борисова, ул. П. Хитов, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, Дом на културата;
7.линия № 10 – Дом на културата, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, пл. Оборище, бул. Липник, ул. Чипровци, ул. Шипка, п.в. Розова долина, пътя за Касева чешма, Касева чешма, Прелеза и обратно;
8.линия № 11 – Помощно училище, ул. Мальовица, ул. Тинтява, бул. Гоце Делчев, бул. България, п.в. Охлюва, бул. Мидия Енос, Централна жп гара, ул. Борисова, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Захар Био, Дунав мост и обратно;
9. линия № 12 – п.в. Охлюва, бул. Мидия Енос, пл. Ал. Стамболийски, ул. Николаевска, ул. Св. Георги, ул. Борисова, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Липник, ул. Иван Ведър, гара Разпределителна и обратно;
10. линия № 15 – Стрелбището в кв. Долапите, обръщалото в кв. Долапите, кв. Долапите-център, кв. Средна кула, гл. път І-5, п.в. Охлюва, ул. Мидия Енос, Централна жп гара, бул. Цар Освободител, пл. Оборище, бул. Липник, КАТ и обратно;
11. линия № 16 – Дом на културата, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, ул. Хан Аспарух, ул. Хан Крум, ул. К. Иречек, ул. Александровска, ул. Николаевска, ул. Ст. Стамболов, ул. Стума, бул. Трети март, гл. път І-5, Метро, х. Приста, 9-ти км, Петролна база, 16-ти км, гара Долапите;
Обратно: гара Долапите, 16-ти км, Петролна база, 9-ти км, х. Приста, Метро, гл. път І-5, бул. Трети март, ул. Струма, ул. Сент Уан, ул. Николаевска, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, Дом на културата;
12. линия № 16А – гара Разпределителна, ул. Иван Ведър, бул. Липник, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, ул. Мария Луиза, ул. Ст. Стамболов, бул. Трети март, гл. път І-5, Метро, 9-ти км, Петролна база, 16-ти км, гара Долапите;
Обратно: гара Долапите, 16-ти км, Петролна база, 9-ти км, Метро, гл. път І-5, бул. Трети март, ул. Струма, ул. Сент Уан, ул. Бозвели, ул. Борисова, ул. П. Хитов, бул. Цар Освободител, пл. Оборище, бул. Липник, ул. Иван Ведър, гара Разпределителна;
13. линия № 18 – пам. Мара Манева /жк Дружба-3, бл.45/, ул. Стоян Михайловски, ул. Добри Войников, ул. Ал. Хаджирусет, ул. Гоце Делчев, бул. България, п.в. Хр. Ботев, бул. България, п.в. Охлюва, бул. Мидия Енос, пл. Ал. Стамболийски, ул. Николаевска, ул. Бозвели, ул. Борисова, бул. Скобелев, пл. Оборище, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, ул. Тулча, ул. Н. Петков, бул. Липник, КАТ, Хиподрума и обратно;
14. линия № 19 – Кооп. Пазар, ул. Чипровци, ул. Н. Петков, ул. Тулча, ул. Доростол /обратно по ул. Плиска/, бул. Съединение, бул. Ц. Освободител, ул. К. Иречек, ул. Александровска, ул. Николаевска, ул. Ст. Стамболов /обратно по ул. Сент Уан, ул. Николаевска и бул. Скобелев/, ул. Струма, бул. Трети март, Метро и обратно;
15. линия № 20 – пл. Прага, ул. Рига, ул. Котовск /обратно по ул.Юндола/, бул. Липник, ул. Н. Петков, ул. Тулча, ул. Доростол /обратно по ул. Плиска/, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул. Скобелев, ул. Ст. Стамболов /обратно по ул. Николаевска/, ул. Струма, п.в. Сарая, Русенска корабостроителница и обратно;
16. линия № 22 – Дом на културата, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул. Христо Ботев, бул. В. Левски, ул. Ф. Станиславов, жк Чародейка-север, Касева чешма, Прелеза и обратно;
17. линия № 28 – жк Дружба-3 /бл.45/, ул. Ст. Михайловски, ул. Добри Войников, ул. Ал. Хаджирусет, ул. Гоце Делчев, ул. Даме Груев, бул. Хр. Ботев, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, ул. Плиска /обратно по ул. Доростол/, бул. Тутракан, Дунав мост, Телеугояване и обратно;
Линията ще се изпълнява с 4 бр. делнични и 2 бр. празнични – зимни и 3 бр. делнични и 2 бр. празнични – летни разписания;
18. линия № 33 – Гара Разпределителна, ул. Иван Ведър, бул. Липник, бул. Цар Освободител, бул. Христо Ботев, Образцов чифлик, ДЗС и обратно;
19. линия № 36 – жк Дружба-3 /бл.45/, бул. Хр. Ботев, бул. Цар Освободител, пл. Оборище, бул. Липник,, п.в. Мототехника, бул. България, Дунав мост, бул. Тутракан, Захар Био и обратно;
20. линия № 37 – жк Чародейка-север, жк Чародейка Г-юг, бул. Хр. Ботев, бул. Цар Освободител, Централна жп гара, ул. Борисова, бул. Скобелев, ул. Стефан Стамболов /обратно по ул. Николаевска/, ул. Струма, п.в. Сарая, Русенска корабостроителница и обратно;
3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАРШРУТИ

1.линия № 23 – жк Дружба-3 /бл.45/, ул. Стоян Михайловски, ул. Добри Войников, ул. Ал. Хаджирусет, ул. Гоце Делчев, ул. Даме Груев, бул. Хр. Ботев, бул. Цар Освободител, пл. Оборище, бул. Скобелев, ул. Борисова, ул. К. Иречек, ул. Духовно възраждане, ул. Райко Даскалов, хотел Рига, ул. Цар Фердинанд, ул. Богдан войвода, ул. Мостова, бул. Съединение, ул. Независимост, Болницата /МБАЛ/;
Обратно: Болницата /МБАЛ/, ул. Независимост, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, хотел Рига, бул. Придунавски, ул. Епископ Босилков, БРП, ул. Отец Паисий, пл. Батенберг, ул. Николаевска, ул. Ст. Стамболов, п.в. Охлюва, бул. България, п.в. Хр. Ботев, бул. Хр. Ботев, бул. В. Левски, ул. Даме Груев, бул. Гоце Делчев, жк Дружба-3 /бл. 45/;
2. линия № 30 – жк Чародейка Г-юг супера, жк Чародейка Г-север, ул. Шипка, Кооп. пазар, ул. Шипка, ул. Згориград, ул. Петрохан, ул. Костенец, ул. Никола Петков, ул. Тулча, ул. Доростол, бул. Съединение, бул. Цар Освободител, бул. Цар Фердинанд, хотел Рига;
Обратно: хотел Рига, бул. Цар Фердинанд, бул. Цар Освободител, бул. Съединение, ул. Плиска, ул. Тулча, ул. Н. Петков, бул. Липник, ул. Юндола, ул. Петрохан, ул. Шипка, Кооп. пазар, ул. Шипка, жк Чародейка Г-север, Чародейка Г-юг супера;

Приложение № 3

ОБЩ БРОЙ КУРСОВЕ В ДЕЛНИК:     1176  курса
                                                                        35% – 412 курса

ЛИНИЯ №

ОБЩ БР. КУРСОВЕ

КУРСОВЕ – ТПЛ

№ 3

44 к. /4 бр. разписания/

12 к. /2-ро разписание/

№ 4

30 к. /3 бр. разписания/

10 к. /2-ро разписание/

№ 5

63 к. /3 бр. разписания/

63 к. /3 бр. разписания/

№ 6

50 к. /3 бр. разписания/

11 к. /3-то разписание/

№ 7

47 к. /3 бр. разписания/

15 к. /1-во разписание/

№ 8

12 к. /1 бр. разписания/

№ 10

27 к. /2 бр. разписания/

9 к. /2-ро разписание/

№ 11

122 к. /6 бр. разписания/

21 к. /4-то разписание/

№ 12

156 к. /6 бр. разписания/

25 к. /1-во разписание/

№ 15

93 к. /6 бр. разписания/

18 к. /4-то разписание/

№ 16

12 к. /1 бр. разписания/

№ 16 а

12 к. /1 бр. разписания/

№ 18

71 к. /4 бр. разписания/

18 к. /2-ро разписание/

№ 19

60 к. /4 бр. разписания/

60 к. /4 бр. разписания/

№ 20

86 к. /4 бр. разписания/

25 к. /2-ро разписание/

№ 22

39 к. /2 бр. разписания/

13 к. /2-ро разписание/

№ 28

80 к. /4 бр. разписания/

20 к. /2-ро разписание/

№ 36

76 к. /5 бр. разписания/

76 к. /5 бр. разписания/

№ 37

96 к. /3 бр. разписания/

16 к. /3-то разписание/

 

1176 курса

412 курса

            Забележка: Линии с №№ 5, 19 и 36  са изцяло за трудно подвижни лица.

          Общ брой автобуси за превоз на пътници по основните и допълнителните линии : 81 бр.

          Общ брой автобуси за превоз на трудно подвижни лица/ТПЛ/ : 32 бр.

Приложение № 4

 

ОБЩ БРОЙ КУРСОВЕ В СЪБОТА :     594  курса
           35% – 208 курса

ОБЩ БРОЙ КУРСОВЕ В НЕДЕЛЯ :     554  курса
           35% – 194 курса

 

 

ЛИНИЯ

ОБЩ БР. КУРСОВЕ

КУРСОВЕ – ТПЛ

 

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

№ 3

25 к. /2 бр. разп./

16 к. /1 бр. разп./

16 к. /1-во разп./

16 к. /1-во разп./

№ 4

10 к. /1 бр. разп./

10 к. /1 бр. разп./

№ 5

14 к. /1 бр. разп./

14 к. /1 бр. разп./

14 к. /1 бр. разп./

14 к./1 бр. разп./

№ 6

20 к. /1 бр. разп./

20 к. /1 бр. разп./

20 к. /1 бр. разп./

20 к./1 бр. разп./

№ 7

30 к. /2 бр. разп./

30 к. /2 бр. разп./

№ 8

12 к. /1 бр. разп./

12 к. /1 бр. разп./

№ 10

27 к. /2 бр. разп./

27 к. /2 бр. разп./

9 к. /2-ро разп./

9 к. /2-ро разп./

№ 11

65 к. /3 бр. разп./

65 к. /3 бр. разп./

21 к. /3-то разп./

21 к. /3-то разп./

№ 12

57 к. /2 бр. разп./

57 к. /2 бр. разп./

№ 15

56 к. /3 бр. разп./

56 к. /3 бр. разп./

19 к. /1-во разп./

19 к. /1-во разп./

№ 16

12 к. /1 бр. разп./

12 к. /1 бр. разп./

№ 16 а

12 к. /1 бр. разп./

12 к. /1 бр. разп./

№ 18

45 к. /3 бр. разп./

45 к. /3 бр. разп./

10 к. /3-то разп./

10 к. /3-то разп./

№ 19

42 к. /2 бр. разп./

21 к. /1 бр. разп./

42 к. /2 бр. разп./

21 к./1 бр. разп./

№ 20

14 к. /1 бр. разп./

14 к. /1 бр. разп./

№ 22

39 к. /2 бр. разп./

39 к. /2 бр. разп./

13 к. /2-ро разп./

№ 28

40 к. /2 бр. разп./

40 к. /2 бр. разп./

18 к. /2-ро разп./

18 к. /2-ро разп./

№ 36

34 к. /2 бр. разп./

34 к. /2 бр. разп./

34 к. /2 бр. разп./

34 к./2 бр. разп./

№ 37

40 к. /1 бр. разп./

40 к. /1 бр. разп./

 

594 курса

554 курса

213 курса

195 курса

 

Забележка: Линии с №№ 5, 19 и 36  са изцяло за трудно подвижни лица.

Приложение № 5

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛИНИИ

ОБЩ БРОЙ КУРСОВЕ В ДЕЛНИК И ПРАЗНИК :     264  курса
               35% – 93 курса

ЛИНИЯ №

ОБЩ БР. КУРСОВЕ

КУРСОВЕ – ТПЛ

№ 23

132 к. /6 бр. разп./

132 к. /6 бр. разп./

№ 30

132 к. /6 бр. разп./

22 к. /6-то разп./

 

264 курса

154 курса

Забележка: Линия с № 23 е изцяло за трудно подвижни лица.