Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 722 Прието с Протокол № 27/18.11.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. №УТ-27-63 от 21.06.2021 г., от Светослав Асенов Алексиев, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 63427.149.36 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Касева чешма“, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПЗ се определя „Вилна зона“ (Ов), отговарящо на предвижданията на Общ устройствен план на община Русе и се спазят изискванията за нормативи на устройствените показатели за зоната. С ПЗ се определя с ограничителни линии, ново свободно застрояване на по 4 м. от странична имотна граница, на по 1,5м. от външните имотни граници към местни пътища от изток и от югозапад. С ПЗ се запазва като елемент на плана сграда за обитаване с идентификатор 63427.149.36.1, с площ 20 кв. м., съгласно одобрен типов проект за постройка за сезонно ползване от 1980 г. ПУП да се съобрази със становища дадени с писма с рег. №K-EDN-5514-#1 от 05.10.2021 г. от „ЕРП Север“ АД и с рег. №К-2951#1 от 11.10.2021 г. от ВиК ООД – Русе.
  2. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.149.36 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Касева чешма“, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)