Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 722 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.14, ал.7, във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка чл.102, ал.6 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост; във връзка с раздел І, чл.2, ал.1, т. 7, раздел ІІ, чл.3 до чл.5 от Наредба №2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от нежилищен имот публична общинска собственост, в масивна двуетажна сграда в с. Семерджиево, с предназначение здравна служба и кметство, предмет на АПОС № 1262/24.03.1997 г., като стоматологичен кабинет, с площ от 18,77 кв.м. и начална месечна наемна цена – 5,00лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)